“De advocaten kruipen in de huid van de klant en daardoor weten zij precies wat de klant nodig heeft”

Algemene voorwaarden THL advocaten B.V.

Op alle werkzaamheden van THL Advocaten zijn haar algemene voorwaarden van toepassing, als hierna vermeld,

 1. THL Advocaten B.V. ("THL") is een besloten vennootschap. Zij stelt zich tot doel om de praktijk van advocaat uit te oefenen, een en ander in de meest ruime zin. Op verzoek wordt een lijst toegezonden van personen die indirect zeggenschap uitoefenen, hierna genoemd: "Partners".

 2. THL, haar Partners, alle personen die voor THL werkzaam zijn, alle personen die bij de uitvoering van enige opdracht van een cliënt zijn ingeschakeld en alle personen voor wier handelen of nalaten THL aansprakelijk zal zijn, kunnen op deze algemene voorwaarden een beroep doen. Hetzelfde zal gelden voor vroegere medewerkers met inbegrip van eventuele erfgenamen, indien zij aansprakelijk worden gehouden nadat zij het kantoor van THL hebben verlaten.

 3. De uitvoering van de opdrachten geschiedt uitsluitend ten behoeve van de opdrachtgever. Tenzij dat door THL schriftelijk uitdrukkelijk is aanvaard, mogen anderen dan de opdrachtgever niet op uitvoering van de werkzaamheden, noch op het resultaat van de werkzaamheden afgaan en kunnen zij daaraan geen rechten ontlenen.

 4. Alle opdrachten van cliënten worden uitsluitend aanvaard en uitgeoefend door THL, ook indien het de uitdrukkelijke of stilzwijgende bedoeling is dat een opdracht door een bepaalde persoon zal worden uitgevoerd. De werking van artikel 7:404 Burgerlijk Wetboek, dat voor het laatstgenoemde geval een regeling geeft, en de werking van artikel 7:407 lid 2 Burgerlijk Wetboek, dat een hoofdelijke aansprakelijkheid vestigt voor de gevallen waarin aan twee of meer personen een opdracht is gegeven, worden uitgesloten.

 5. Het staat THL vrij verleende opdrachten onder haar verantwoordelijkheid door de door haar aan te wijzen bij THL werkzame Partners en personen te laten uitvoeren, in voorkomend geval met inschakeling van derden.

 6. De keuze van de door THL in te schakelen derden zal, waar mogelijk en redelijk, geschieden in overleg met de cliënt en met inachtneming van de benodigde zorgvuldigheid. THL is niet aansprakelijk voor tekortkomingen van deze derden.

 7. Het is mogelijk dat derden die in verband met de uitvoering van een opdracht van een cliënt worden ingeschakeld, hun aansprakelijkheid in verband daarmee beperken. THL gaat er vanuit en bedingt zo nodig bij deze, dat alle haar gegeven opdrachten van cliënten de bevoegdheid inhouden om een dergelijke aansprakelijkheidsbeperking mede namens die cliënten te aanvaarden.

 8. Indien bij de uitvoering van een opdracht van een cliënt zich onverhoopt een gebeurtenis voordoet die tot aansprakelijkheid leidt, zal die aansprakelijkheid beperkt zijn tot het bedrag of de bedragen waarop de door THL afgesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering aanspraak geeft, met inbegrip van het eigen risico dat THL in verband met die verzekering draagt. Onder gebeurtenis als bedoeld in de vorige zin wordt ook een nalaten begrepen.

 9. Indien door of in verband met de uitvoering van een opdracht van een cliënt of anderszins schade aan personen of zaken wordt toegebracht waarvoor THL aansprakelijk is, zal die aansprakelijkheid beperkt zijn tot het bedrag of bedragen, waarop de door THL afgesloten algemene aansprakelijkheidsverzekering aanspraak geeft, met inbegrip van het eigen risico dat THL in verband met die verzekering draagt.

 10. Indien om welke reden dan ook geen van bovengenoemde verzekeringen aanspraak geeft op enig bedrag, dan is de aansprakelijkheid van THL beperkt tot een maximum van € 50.000,-.

 11. Iedere vordering tot schadevergoeding verjaart door het verloop van één jaar na de aanvang van de dag, volgende op die waarop cliënte met de schade en met THL als de daarvoor mogelijke aansprakelijke persoon bekend is geworden.

 12. De cliënt vrijwaart THL en haar hulppersonen tegen vorderingen van derden, die stellen schade te hebben geleden door of verband houdende met door THL ten behoeve van de cliënt verrichtte werkzaamheden.

 13. De declaraties van THL dienen binnen 14 dagen na factuurdatum te worden voldaan. Bij overschrijding van deze termijn is de opdrachtgever in verzuim en is de wettelijke rente over het openstaande bedrag verschuldigd.

 14. Op de dienstverlening van THL is de Kantoorklachtenregeling van toepassing. Deze is
  gepubliceerd op onze website, www.thladvocaten.nl

 15. Op de rechtsverhouding tussen THL en haar cliënten zal Nederlands recht van toepassing zijn. Alleen de Nederlandse rechter te Rotterdam zal bevoegd zijn van enig geschil dat tussen THL en een cliënt mocht ontstaan, kennis te nemen.

 16. Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op gewijzigde-, aanvullende opdrachten en vervolgopdrachten. Zij zijn in de Nederlandse en Engelse taal gesteld. Ingeval van geschil over inhoud of strekking van deze voorwaarden zal de Nederlandse tekst bindend zijn.

THL B.V. is gevestigd te Rotterdam en ingeschreven in het handelsregister onder nr. 24399654. Deze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de griffie van de Rechtbank te Rotterdam en opgenomen op de website van THL: www.thladvocaten.nl


25 januari 2016

Wij gebruiken cookies om de ervaring op onze website te verbeteren, statistieken bij te houden en je toegang te geven tot onze social media.
Door gebruik te maken van deze website of door op akkoord te drukken, ga je akkoord met ons cookiebeleid. Je kan cookies ook niet accepteren.