Nieuws -

Nieuws

kies hieronder een rechtsgebied voor specifieke nieuwsberichten

12 juli 2024 - Vastgoedrecht nieuws
Sinds 1 juli 2024 is het zover. Tijdelijke huurovereenkomsten mogen niet meer worden gesloten, met uitzondering van  verhuur aan enkele specifieke doelgroepen. Verhuur aan deze doelgroepen is ook beperkt tot een termijn van maximaal twee jaar. De groepen waaraan...
03 april 2024 - Arbeidsrecht nieuws
De Hoge Raad heeft zich onlangs uitgelaten over een geschil tussen ambulancepersoneel en hun werkgever. Het ging om het ambulancepersoneel op Terschelling en Vlieland dat zogenaamde bereikbaarheidsdiensten draaide.  deze bereikbaarheidsdiensten kunnen de werknemers...
06 februari 2024 - Vastgoedrecht nieuws
De procedure bij de huurcommissie Huurders van sociale huurwoningen kunnen in het geval zij het niet eens zijn met bijvoorbeeld huurverhogingen of als sprake is van gebreken, naar de huurcommissie stappen. De huurcommissie doet dan een uitspraak, waartegen binnen acht...
28 december 2023 - Vastgoedrecht nieuws
De afgelopen tijd is het steeds vaker in het nieuws; aanslagen met vuurwerkbommen op woningen. Vaak gaat het om sociale huurwoningen in grote steden. De burgemeester heeft na zo’n aanslag de mogelijkheid om de woning voor een bepaalde periode te sluiten. De...
03 november 2023 - Arbeidsrecht nieuws
Tijdens (de eerste twee jaren van) ziekte heeft de werknemer recht op doorbetaling van loon. In een aantal gevallen heeft de werkgever het recht om het loon tijdens ziekte stop te zetten. Een van die gevallen doet zich voor als de werknemer ‘zonder deugdelijke grond...
24 augustus 2023 - Arbeidsrecht nieuws
Inleiding De rechten en plichten omtrent het opbouwen en opnemen van vakantie zijn voor een belangrijk deel geregeld in de wet. Daaruit volgt onder meer dat werknemers recht hebben op een aantal vakantiedagen dat gelijk is aan vier keer de overeengekomen wekelijkse...
19 juni 2023 - Vastgoedrecht nieuws
In een bijdrage van 20 april 2020 behandelde Paul Beekman de uitspraak van het Hof Den Haag in een casus op het snijvlak van huur en bruikleen. Die uitspraak is voorgelegd aan de Hoge Raad. De Hoge Raad heeft in een arrest van 2 juni jl. anders beslist dan het Hof deed....
22 maart 2023 - Vastgoedrecht nieuws
In een uitspraak van december vorig jaar heeft de Hoge Raad zich uitgelaten over de vraag wie wat moet bewijzen als het gaat om schade als gevolg van een onrechtmatige ontruiming. Hieronder zal ik de uitspraak bespreken, maar eerst zal ik uiteenzetten wanneer een...
17 januari 2023 - Arbeidsrecht nieuws
In 2023 wijzigt weer een aantal regels in het arbeidsrecht. Hieronder treft u de meest in het oog springende en/of meest relevante kort samengevat: Recht op thuiswerken en thuiswerkvergoeding De Wet flexibel werken wordt vervangen door de Wet werken waar je wilt. De...
12 januari 2023 - Vastgoedrecht nieuws
Huurovereenkomsten met betrekking tot woonruimte of middenstandsbedrijfsruimte kunnen net als andere overeenkomsten worden ontbonden (beëindigd) als de huurder of de verhuurder zich niet aan de afspraken houdt. Als de verhuurder wil ontbinden, bijvoorbeeld omdat de...
27 september 2022 - Arbeidsrecht nieuws
Inleiding In mijn bijdrage van 24 juli 2013 heb ik stil gestaan bij de arbeidsrechtelijke gevolgen van het ondergaan van een cosmetische ingreep. Uitgangspunt in de rechtspraak sindsdien is dat de werknemer voor het ondergaan van die ingreep vrije dagen dient op te...
07 september 2022 - Vastgoedrecht nieuws
De verhuiskostenvergoeding die de huurder ontvangt bij renovatie houdt de gemoederen bezig. In een arrest van 22 april 2016 heeft de Hoge Raad de nodige duidelijkheid geschept door enkele zogenaamde prejudiciële vragen te beantwoorden. Kort samengevat overwoog de...
28 juni 2022 - Arbeidsrecht nieuws
  Op 1 augustus a.s. treedt de Wet transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden in werking. Hiermee wordt de EU-richtlijn transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden geïmplementeerd. De wet brengt de nodige wijzigingen met zich mee. Hieronder zet ik de...
09 juni 2022 - Vastgoedrecht nieuws
Op 9 mei 2019 schreef ik naar aanleiding van een uitspraak van het Hof Amsterdam een bijdrage over de rechtsgeldigheid van bewijsbedingen in huurovereenkomsten. Het ging om het door veel verhuurders gebruikte beding dat het aan de huurder is om aan te tonen dat hij zijn...
08 april 2022 - Vastgoedrecht nieuws
Een verhuurder is op grond van de wet een verhuiskostenvergoeding verschuldigd als de huurder – al dan niet tijdelijk – moet verhuizen in verband met een voorgenomen renovatie. In 2016 heeft de Hoge Raad antwoord gegeven op een aantal vragen dat in dat kader...
28 februari 2022 - Vastgoedrecht nieuws
Inleiding In het geval de verhuurder een huurovereenkomst van woonruimte opzegt wegens dringend eigen gebruik en de huurder hier niet mee instemt, beslist (indien gevorderd) de rechter. Wijst de rechter de beëindigingsvordering van de verhuurder af, dan verlengt de...
24 januari 2022 - Arbeidsrecht nieuws
  Covid-19 heeft ook in het arbeidsrecht al enige tijd de aandacht. Werkgevers en werknemers worstelen met de vraag of werknemers zonder vaccinatie van de werkplek kunnen worden geweerd en andersom of werknemers kunnen weigeren naar de werkplek te komen als zij zich...
30 december 2021 - Vastgoedrecht nieuws
Bij arrest van 24 december jl. heeft de Hoge Raad, naar aanleiding van zogenaamde prejudiciële vragen die waren gesteld door de kantonrechter in Roermond, duidelijkheid gegeven over de gevolgen van de coronapandemie op huurovereenkomsten met betrekking tot...
13 december 2021 - Vastgoedrecht nieuws
Er is veel te doen over de Tweebosbuurt. De wens van verhuurder Vestia en de betrokken overheden om de wijk te slopen, heeft zowel binnen als buiten de rechtszaal stof doen opwaaien, tot aan de Verenigde Naties aan toe. Binnen de rechtszaal was vooral bijzonder dat...
08 november 2021 - Arbeidsrecht nieuws
Inleiding Bij een voorgenomen ontslag wegens bedrijfseconomische redenen moet de werkgever eerst een ontslagvergunning vragen aan het UWV. Wordt deze vergunning geweigerd, dan kan de werkgever de kantonrechter vragen om de arbeidsovereenkomst op dezelfde grond te...
04 november 2021 - Vastgoedrecht nieuws
Inleiding In een huurovereenkomst voor woonruimte wordt doorgaans bepaald dat het de huurder niet toegestaan is om zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de verhuurder de woonruimte aan anderen onder te verhuren of in gebruik te geven. Bij overtreding van dit...
28 oktober 2021 - Vastgoedrecht nieuws
Inleiding / klachtplicht In artikel 6:89 van het Burgerlijk Wetboek is bepaald dat degene die een gebrekkige prestatie ontvangt daarover binnen bekwame tijd moet protesteren. Gebeurt dat niet, dan verwerkt degene die de gebrekkige prestatie heeft ontvangen zijn recht om...
12 oktober 2021 - Vastgoedrecht nieuws
Inleiding De echtgenoot of geregistreerde partner van de huurder is van rechtswege medehuurder zolang hij/ zij in de woonruimte het hoofdverblijf heeft. Als de overeenkomst met de huurder eindigt, bijvoorbeeld door opzegging, neemt de medehuurder de positie van de huurder...
07 september 2021 - Arbeidsrecht nieuws
Inleiding Als een werknemer met een lease-auto langere tijd ziek is, komt vaak de vraag naar voren of de lease-auto moet worden ingeleverd. In een recente uitspraak heeft het Hof Den Haag zich uitgelaten over de vraag of dat is toegestaan en, zo ja, of daar dan een...
06 september 2021 - Vastgoedrecht nieuws
Inleiding De Hoge Raad heeft op 16 juli 2021 een aantal prejudiciële vragen (hoe moet een rechtsregel uitgelegd worden) van een rechter beantwoord over toepassing van artikel 7:264 lid 1 Burgerlijk Wetboek (BW). Dit wetsartikel beoogt om misstanden bij het aangaan...
09 juni 2021 - Vastgoedrecht nieuws
    Uit onderzoek blijkt dat de aanwezigheid van een kantoorhond veel voordelen heeft. Een kwispelende hond brengt vrolijkheid met zich mee. De aanwezigheid van een hond kan stress verminderen. Daarnaast is er altijd een gespreksonderwerp, hetgeen de...
03 juni 2021 - Arbeidsrecht nieuws
Na een ontslag op staande voet kan de werknemer de rechter verzoeken om dit ontslag te vernietigen. Deze bevoegdheid vervalt echter twee maanden na de dag waarop de arbeidsovereenkomst is geëindigd (artikel 7:686a lid 4, aanhef en onder a, BW). In de hieronder...
29 april 2021 - Vastgoedrecht nieuws
Het hebben van een dakterras of zelfs daktuin is populair. Veel mensen willen meer groen. Ook gemeenten stimuleren het hebben van een groen dak. Veel eigenaren en huurders maken hun dak tot tuin. Voor huurders geldt, dat als zij een deel van een dak inrichten als terras...
28 april 2021 - Arbeidsrecht nieuws
Op 1 januari 2020 is de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra) in werking getreden. Dat betekent voor de meeste ambtenaren dat zij sinds die datum werken op basis van een arbeidsovereenkomst in plaats van een ambtelijke aanstelling. Hun rechtspositie wordt...
12 maart 2021 - Arbeidsrecht nieuws
In een casus die leidde tot een uitspraak van de kantonrechter Almere kwamen onlangs twee regelingen over de transitievergoeding in botsing. De eerste regel is die over de opzeggende partij. Als de werkgever een arbeidsovereenkomst beëindigt, heeft de werknemer...
24 februari 2021 - Vastgoedrecht nieuws
  Inleiding Indien voldaan wordt aan de voorwaarden van de Leegstandwet en hiervoor een vergunning (van B & W van de gemeente) wordt gegeven, kan woonruimte worden verhuurd op basis van de Leegstandwet en geniet de huurder niet de reguliere huurbescherming. Na...
02 februari 2021 - Vastgoedrecht nieuws
  De Voorzieningenrechter van de Rechtbank Rotterdam: ECLI:NL:RBROT:2020:11805 heeft in kort geding geoordeeld over een vordering tot het intrekken van schriftelijke uitlatingen. De betreffende correspondentie was verzonden door een (beweerdelijke) bestuurder...
07 december 2020 - Vastgoedrecht nieuws
Er is in de media veel geschreven over  kwetsbare en verwarde personen vanuit allerlei perspectieven. De overheid heeft vanuit diverse invalshoeken rapporten gepubliceerd over de verwarde persoon, woonoverlast en regionale behoeften en verschillen. Deze rapporten zal...
30 november 2020 - Arbeidsrecht nieuws
In een uitspraak van 6 november 2020 heeft de Hoge Raad bepaald dat voor de beantwoording van de vraag of een overeenkomst een arbeidsovereenkomst is, de bedoeling van partijen niet van belang is. Waar het wel om gaat, is of de overeengekomen rechten en verplichtingen...
14 september 2020 - Vastgoedrecht nieuws
InleidingNadat de Hoge Raad op 22 april 2016  (zie ook onze nieuwspagina van 4 mei 2016) een aantal vragen over renovatie en verhuiskosten heeft beantwoord, bleef het onduidelijk of de verhuiskosten ook verschuldigd zijn in geval van een renovatie waarbij een tijdelijke...
11 augustus 2020 - Arbeidsrecht nieuws
De Hoge Raad heeft een uitspraak gedaan over de gevolgen van een onregelmatige opzegging (in dit geval met een onjuiste opzegtermijn en tegen een onjuiste datum) van de arbeidsovereenkomst en de transitievergoeding. De Hoge Raad is van mening dat de hoogte van de...
24 juni 2020 - Arbeidsrecht nieuws
De Hoge Raad heeft onlangs beslist over de gevolgen van een loonbetalingsachterstand voor de verplichting van de zieke werknemer om mee te werken aan re-integratie. Waar de rechtbank en in hoger beroep het Hof vond dat de werknemer gewoon moest meewerken, dacht de Hoge...
11 mei 2020 - Vastgoedrecht nieuws
InleidingDe verhuurder is in beginsel gehouden om gebreken aan het gehuurde te verhelpen als de huurder dit verlangt. Dit vloeit voort uit de hoofdverplichting van de verhuurder tot genotsverschaffing. In het verlengde daarvan geldt de verplichting voor de verhuurder om...
05 mei 2020 - Vastgoedrecht nieuws
Bij een huurovereenkomst die ziet op geliberaliseerde woonruimte (dus woonruimte met een huurprijs boven de € 737,14 - prijspeil 2020) hebben huurder en verhuurder een grote vrijheid om afspraken te maken over de huurprijs. In de uitspraak van de Hoge Raad van 24 april...
20 april 2020 - Vastgoedrecht nieuws
 InleidingVan verhuur van woonruimte is sprake als de overeenkomst voldoet aan de kenmerken: (i) het in gebruik verstrekken van woonruimte door de verhuurder aan de huurder; (ii) tegen een bepaalde tegenprestatie van de huurder. Betaalt een gebruiker alleen voor de kosten...
10 april 2020 - Vastgoedrecht nieuws
InleidingSinds 1 januari 2016 is het mogelijk om een tijdelijke huurovereenkomst voor woonruimte te sluiten voor een maximale duur van twee jaar. Deze tijdelijke huurovereenkomst mag niet voor bepaalde tijd worden verlengd. Het is dus na afloop van de bepaalde tijd alles...
10 april 2020 - Vastgoedrecht nieuws
InleidingDe verhuurder van bedrijfsruimte staat veelal voor lastige keuzes tijdens de coronacrisis, zeker als de huurder aangeeft geheel of gedeeltelijk te stoppen met betalen van de huur. Wat kun je dan als verhuurder en waar doe je verstandig aan? En wat als de huurder...
06 april 2020 - Vastgoedrecht nieuws
InleidingAls een geschil wordt opgelost en de afspraken in een overeenkomst worden neergelegd, wordt daarin meestal opgenomen dat de partijen elkaar 'finale kwijting' verlenen. Het idee is dat daarmee het geschil voor goed van de baan is. Maar ook over zo'n...
30 maart 2020 - Arbeidsrecht nieuws
 InleidingDe uitspraak van de Hoge Raad van 21 februari 2020 gaat over de vraag of een arbeidsovereenkomst gedeeltelijk kan worden ontbonden of op een andere wijze gedeeltelijk kan worden beëindigd. De Hoge Raad laat zich ook uit over de vraag of de rechter in hoger...
18 februari 2020 - Vastgoedrecht nieuws
InleidingOp 19 november 2019 heeft het Gerechtshof Amsterdam zich uitgesproken over een huurgeschil omtrent een door partijen gesloten 'huurovereenkomst bedrijfsruimte' (vindplaats: ECLI:NL:GHAMS:2019:4130). In de huurovereenkomst wordt aan de huurder de mogelijkheid...
17 februari 2020 - Arbeidsrecht nieuws
 InleidingOp grond van het algemene burgerlijke recht kan een overeenkomst worden vernietigd wanneer die door bedreiging, bedrog of misbruik van omstandigheden tot stand is gekomen. Als een overeenkomst op één van deze gronden wordt vernietigd, werkt deze vernietiging...
22 januari 2020 - Vastgoedrecht nieuws
Inleiding / de casusAangrenzende erven en met name tuinen in stedelijke omgevingen worden op allerlei manieren van elkaar gescheiden. De meest voorkomende zijn een stenen muur, een houten schutting, een heg of haag en - zeker in nieuwbouwwijken -, rasterwerk met klimop op...
20 januari 2020 - Arbeidsrecht nieuws
In haar (prejudiciële) uitspraak van de Hoge Raad van 8 november 2019  heeft de Hoge Raad geoordeeld over slapende dienstverbanden. Dit zijn arbeidsovereenkomsten met arbeidsongeschikte werknemers, waarin werkgevers na het eindigen van hun verplichting tot betaling van...
19 december 2019 - Arbeidsrecht nieuws
 OnderwerpDeze uitspraak van de Hoge Raad gaat over de wijze waarop de rechter het beroep van de werkgever op een eenzijdig wijzigingsbeding als bedoeld in art. 7:613 BW moet beoordelen. De werkgever heeft in dit geval op basis van een eenzijdig wijzigingsbeding de...
07 november 2019 - Arbeidsrecht nieuws
Na de Wet Werk en Zekerheid (WWZ) komt de volgende verandering in het arbeidsrecht er al weer aan met de Wet arbeidsmarkt in balans (WAB). Per 1 januari 2020 worden de wijzigingen van kracht. Hoog tijd om de belangrijkste wijzigingen op een rijtje te zetten.Ketenregeling...
26 september 2019 - Vastgoedrecht nieuws
Partijen kunnen elke titel boven een overeenkomst zetten die zij willen, maar uiteindelijk gaat het erom wat ze hebben bedoeld met elkaar te willen aangaan. Je kunt een schriftelijke overeenkomst met elkaar aangaan en daarvoor een model huurovereenkomst gebruiken. Als...
12 augustus 2019 - Arbeidsrecht nieuws
Alweer ruim drie jaar geleden staakten de Nederlandse piloten van EasyJet voor betere arbeidsvoorwaarden. EayJet vloog daarop eigen buitenlandse piloten met betere arbeidsvoorwaarden in om de vluchten van de Nederlandse piloten over te nemen. Over de toelaatbaarheid...
17 juli 2019 - Arbeidsrecht nieuws
Bij een verstoring van de arbeidsverhouding kan de kantonrechter de arbeidsovereenkomst ontbinden. De werknemer krijgt dan een transitievergoeding. Indien er sprake is van ernstig verwijtbaar handelen of nalaten van de werkgever, kan de kantonrechter aan de werknemer...
03 juli 2019 - Vastgoedrecht nieuws
De rechtbank Rotterdam heeft zich in een uitspraak van 26 april 2019 gebogen over de vraag of een huurovereenkomst voor kantoorruimte op grond van onvoorziene omstandigheden voortijdig beëindigd kan worden als de financiële positie van de huurder verslechtert en of de...
24 juni 2019 - Arbeidsrecht nieuws
Het zal de lezers van deze actualiteit bekend zijn dat een werknemer die op initiatief van de werkgever wordt ontslagen of waarvan het contract niet wordt verlengd, recht heeft op een transitievergoeding. Die vergoeding is afhankelijk is van de lengte van het...
05 juni 2019 - Arbeidsrecht nieuws
 Als een onderneming ten gevolge van een overeenkomst, fusie, of splitsing, overgaat in andere handen, is de vraag of de werknemers van de overgedragen onderneming ook overgaan naar de nieuwe eigenaar. De nieuwe eigenaar zet het bedrijf voort maar de werknemers van de...
09 mei 2019 - Vastgoedrecht nieuws
Het Hof Amsterdam heeft zich in een uitspraak van 2 april 2019 gebogen over de vraag of een in de huurovereenkomst opgenomen bewijsbeding, inhoudende dat de bewijslast inzake het hebben van hoofdverblijf in het gehuurde op de huurster rust, oneerlijk is in de zin van de...
06 maart 2019 - Arbeidsrecht nieuws
Met de invoering van de Wet Werk en Zekerheid is wettelijk vastgelegd wanneer een werknemer bij ontslag recht heeft op een vergoeding. Deze transitievergoeding is door de werkgever verschuldigd aan de werknemer die twee jaar of langer in dienst is geweest en die niet zelf...
15 januari 2019 - Arbeidsrecht nieuws
 Per 1 januari 2019 is in het arbeidsrecht een aantal wijzigingen doorgevoerd. De belangrijkste vindt u hieronder op een rijtje.Invoering geboorteverlofPer 1 januari 2019 hebben partners na de geboorte van een kind in plaats van twee dagen verlof, een werkweek verlof met...
13 december 2018 - Arbeidsrecht nieuws
 De Hoge Raad heeft zich in een uitspraak van 26 oktober 2018 gebogen over de vraag of nieuw gebleken feiten die na de ontbindingsprocedure bekend zijn geworden, kunnen meebrengen dat de werknemer aanspraak heeft op een (aanvullende) ontbindingsvergoeding.FeitenEen...
19 november 2018 - Vastgoedrecht nieuws
InleidingHet zal de lezer van dit artikel bekend zijn dat de huurder van een woning waarin renovatiewerkzaamheden plaatsvinden aanspraak kan maken op een verhuiskostenvergoeding als die verhuizing nodig is om de renovatiewerkzaamheden mogelijk te maken. De...
06 november 2018 - Arbeidsrecht nieuws
Met de invoering van de Wet Werk en Zekerheid is wettelijk vastgelegd wanneer een werknemer bij ontslag recht heeft op een vergoeding. Deze transitievergoeding is door de werkgever verschuldigd aan de werknemer die twee jaar of langer in dienst is geweest en die niet zelf...
15 oktober 2018 - Vastgoedrecht nieuws
Het komt geregeld voor dat de verhuurder dringende werkzaamheden en/of renovatiewerkzaamheden aan de woning moet uitvoeren. Hierbij is het in bepaalde gevallen noodzakelijk dat de huurder de woning (tijdelijk) verlaat en derhalve verhuist. De verhuurder kan dan een...
29 augustus 2018 - Arbeidsrecht nieuws
InleidingEen arbeidsovereenkomst kan op meerdere manieren tot een einde komen.Één van die manieren is het sluiten van een zogenaamde vaststellingsovereenkomst tussen de werkgever en de werknemer. Volgens de wet (artikel 7:900 van het Burgerlijk Wetboek) binden partijen...
09 augustus 2018 - Vastgoedrecht nieuws
Huurdersorganisaties hebben recht op informatie, overleg en advies ten aanzien van diverse onderwerpen, die worden genoemd in de Wet op het Overleg Huurders Verhuurder (hierna in het kort: Overlegwet). De Overlegwet geeft de huurdersorganisatie een instemmingsrecht als...
17 juli 2018 - Arbeidsrecht nieuws
Huurachterstand verrekenen met verhuiskosten- of ongeriefsvergoeding?De verhuurder kan vanwege te verrichten werkzaamheden aan de huurwoning een verhuiskostenvergoeding of een ongeriefsvergoeding verschuldigd zijn aan zijn huurders. Stel nu dat de verhuurder deze...
31 mei 2018 - Arbeidsrecht nieuws
Met de komst van de WWZ is het arbeidsrecht ingrijpend veranderd. Enkele van die veranderingen, zoals de wijziging van de ketenregeling en de aanzegplicht, hebben veel aandacht gekregen. De wijzigingen in de zogenaamde herplaatsingsverplichting, die inhoudt dat een...
23 april 2018 - Arbeidsrecht nieuws
Na de invoering van de Wet Werk en Zekerheid (WWZ) kwam er op verschillende onderdelen van die wet kritiek. In het regeerakkoord van oktober vorig jaar werden al plannen aangekondigd om het arbeidsrecht te wijzigen en nu ligt er een wetsvoorstel, genaamd de Wet...
17 april 2018 - Vastgoedrecht nieuws
We zien het regelmatig, kinderen die in de criminaliteit geraken en hun ouders daarmee in de problemen brengen. Wanneer sprake is van een huurwoning, dan rijst de vraag hoe het goed huurderschap zich verhoudt tot het onrechtmatige gedrag van de kinderen.De huurder is...
14 maart 2018 - Arbeidsrecht nieuws
Werknemers brengen veel tijd met elkaar en hun leidinggevenden op de werkvloer door. Het is onvermijdelijk dat er zo nu en dan conflicten ontstaan over bijvoorbeeld de invulling van de werkzaamheden, de wijze van leiding geven of ziekte. Veel conflicten worden, al dan...
08 maart 2018 - Vastgoedrecht nieuws
 Wanneer de huurovereenkomst eindigt, zal de huurder die moet vertrekken in de regel kosten moeten maken. De huurder kan in bepaalde gevallen aanspraak maken op een tegemoetkoming in de verhuis- en inrichtingskosten. Ten aanzien van de verhuur van een bedrijfsruimte in de...
15 februari 2018 - Vastgoedrecht nieuws
 Met het grote aantal ZZP'ers in ons land komt regelmatig de vraag naar boven of de huurwoning kan worden ingezet voor bedrijfsmatige activiteiten. In veel gevallen hebben verhuurders een verbod opgenomen in de huurovereenkomst of bijbehorende algemene voorwaarden, dat...
29 januari 2018 - Arbeidsrecht nieuws
Het is algemeen bekend dat werkgevers dienen te zorgen voor een veilige werkplek en dat zij aansprakelijk zijn als werknemers een ongeval overkomt tijdens het werk dat te wijten is aan een onveilige werkplek. De werkgever kan niet makkelijk aan aansprakelijkheid ontkomen....
13 december 2017 - Arbeidsrecht nieuws
Sinds de invoering van de Wet werk en zekerheid per 1 januari 2015, heeft de werkgever die een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd van zes maanden of langer sluit een zogenaamde aanzegplicht. Deze aanzegplicht houdt in dat de werkgever de werknemer uiterlijk één maand...
07 december 2017 - Vastgoedrecht nieuws
Normaal gesproken wordt de overeenkomst met een partij die wanpresteert ontbonden en gaan partijen uit elkaar. Sociale verhuurders hebben echter vaak een beleid om wanpresterende huurders, zelfs na een toewijzend vonnis, toch nog een laatste kans te geven mits de huurder...
30 oktober 2017 - Vastgoedrecht nieuws
Wanneer sprake is van een huurachterstand (of meer in het algemeen, wanneer een schuldeiser een vordering heeft), dan zal de huurder gesommeerd worden. Doorgaans wordt dan ook aanspraak gemaakt op rente en kosten. Met betrekking tot het vorderen van (buitengerechtelijke)...
24 oktober 2017 - Vastgoedrecht nieuws
De titel klinkt logisch, maar het is niet altijd duidelijk wie de rechtmatige schuldeiser is. In deze actualiteit bespreek ik een arrest van de Hoge Raad van 6 oktober 2017. Wat was er aan de hand?Op het zonnige Sint Maarten huurt meneer X een stuk grond van meneer Y....
16 oktober 2017 - Arbeidsrecht nieuws
In een bijdrage van 31 mei 2016 besprak ik dat het relatiebeding wordt beschouwd als een bijzondere vorm van het concurrentiebeding, die erop neer komt dat het een werknemer wordt verboden om na de arbeidsovereenkomst contacten te onderhouden met bepaalde relaties van de...
04 oktober 2017 - Vastgoedrecht nieuws
Met alle technologische ontwikkelingen zijn camerasystemen in de loop der jaren toegankelijker geworden voor particulieren. Steeds vaker maken huurders danwel woningeigenaren gebruik van een beveiligingscamera. Er zijn verschillende opties mogelijk. Zo kan ervoor gekozen...
09 augustus 2017 - Arbeidsrecht nieuws
De transitievergoeding en de billijke vergoedingMet de invoering van de Wet werk en zekerheid per 1 juli 2015 is er meer duidelijkheid gekomen over de vergoeding die werkgevers aan werknemers moeten betalen bij beëindiging van het dienstverband. Aan iedere werknemer die...
03 juli 2017 - Arbeidsrecht nieuws
Het Europese Hof van Justitie heeft op 22 juni 2017 in een – volgens de vakbonden historische – uitspraak geconcludeerd dat de zogenaamde pre-pack procedure niet is uitgezonderd van de Europese richtlijn overgang van onderneming. Dat betekent dat de  rechten en plichten...
20 juni 2017 - Vastgoedrecht nieuws
Huurders klussen wat af. De mooiste bouwwerken worden in woningen aangetroffen in de meest prachtige kleuren. De teleurstelling is groot wanneer een huurder de met bloed, zweet en tranen gerealiseerde creatie moet weghalen. En sommige huurders doen dat dus niet. Misschien...
11 mei 2017 - Vastgoedrecht nieuws
Verhuurders worden regelmatig geconfronteerd met gevallen waarin een woning of een bedrijfsruimte is gebruikt voor illegale doeleinden, zoals prostitutie of drugshandel/vervaardiging. Wanneer daar sprake van is, kan een burgemeester besluiten een woning of een...
08 mei 2017 - Vastgoedrecht nieuws
Bestuurders van verenigingen en stichtingen opgelet! U zult niet de eerste zijn – en ook niet de laatste – die onder sociale druk instemt met een bestuursfunctie bij de stichting of de vereniging. Het zal ongetwijfeld ook voorkomen, dat gevraagd wordt om op papier...
02 mei 2017 - Arbeidsrecht nieuws
Iedere onderneming beschikt over gevoelige informatie die bedoeld is om intern te blijven. Denk aan het bekende voorbeeld van het recept van Coca-Cola, maar ook aan klantinformatie, prijzen, gehanteerde marges en marketingstrategie. Om zich ervan te verzekeren dat deze...
14 april 2017 - Vastgoedrecht nieuws
We vinden het belangrijk om te weten hoe groot een woning is. Dat bepaalt mede de waarde van een woning. Bij het opmeten van een woning hanteren veel makelaars een meetinstructie, die is vastgesteld door NVM, VBO Makelaar, Vastgoed PRO, Vereniging Nederlandse Gemeenten en...
09 april 2017 - Arbeidsrecht nieuws
Over concurrentiebedingen wordt met regelmaat geprocedeerd. Vaak gaat het dan om de (on)redelijkheid en de omvang van het concurrentiebeding en om de vraag of het concurrentiebeding wel rechtsgeldig is overeengekomen.Op zich is de wet over de formele eisen duidelijk: een...
03 maart 2017 - nieuws
InleidingMet name bij de koop van woningen en andere onroerende zaken komt de koper na levering nog wel eens voor onverwachte verrassingen te staan. Denk aan boktorren in het houten dak, asbest dat verwijderd moet worden om een geplande verbouwing mogelijk te maken en een...
25 januari 2017 - Vastgoedrecht nieuws
Minder meters gekregen dan in huurovereenkomst vermeld. Huurrestitutie? BVO of VVO? Een vaste huurprijs of een huurprijs per m2?In de praktijk wordt vaak gebruik gemaakt van de model huurovereenkomsten van de Raad voor Onroerende Zaken. Over de inhoud van deze modellen is...
02 januari 2017 - Arbeidsrecht nieuws
Er is al veel onderzoek gedaan en geschreven over dieren op de werkplek. Meerdere onderzoeken hebben uitgewezen dat dieren op de werkplek therapeutisch kunnen werken. Dieren op de werkvloer verminderen stress en verhogen de productiviteit. Onlangs nog was er veel...
23 december 2016 - nieuws
Van degene onder wie beslag is gelegd mag worden verwacht dat hij de nodige acties onderneemt om ervoor te zorgen dat zijn schade wordt beperkt. Dat bepaalde het Hof Amsterdam begin augustus 2016 in een uitspraak die medio december 2016 is gepubliceerd in NJ...
30 november 2016 - Vastgoedrecht nieuws
Rotterdamse huurzaken wekken altijd onze belangstelling. Maar als de kwestie zich afspeelt in het naast ons gelegen Beurs-World Trade Center, heeft dat helemaal onze interesse.De kwestie ziet op een Rotterdams advocatenkantoor dat een ruimte huurt in het Beurs-WTC. Voor...
24 november 2016 - Arbeidsrecht nieuws
In lagere rechtspraak en literatuur was de laatste jaren discussie over de reikwijdte van de wettelijke definitie van de uitzendovereenkomst. Vallen daaronder alleen traditionele uitzendovereenkomsten, waarbij een uitzendbureau bemiddelt tussen werkzoekenden en...
24 oktober 2016 - Arbeidsrecht nieuws
In het geval een werknemer ziek (arbeidsongeschikt) wordt, is de werkgever verplicht om twee jaar lang tenminste 70% van het loon door te betalen. In die twee jaar hebben de werkgever en de werknemer de plicht om alles in het werk te stellen om tot werkhervatting...
24 oktober 2016 - Vastgoedrecht nieuws
Eerder schreven wij al over de Wet doorstroming huurmarkt, waarvan een deel op 1 juli 2016 in werking is getreden. Door deze wet zijn de mogelijkheden voor tijdelijke verhuur verder uitgebreid. Wij krijgen regelmatig de vraag welke mogelijkheden de woningcorporatie heeft...
26 september 2016 - Arbeidsrecht nieuws
In een recent gepubliceerde uitspraak van de rechtbank Noord-Nederland wordt antwoord gegeven op de vraag voor wiens risico (werkgever of werknemer) het komt als een pluimveebedrijf in verband met het uitbreken van de vogelgriep genoodzaakt is haar deuren tijdelijk te...
16 september 2016 - Vastgoedrecht nieuws
In de meeste huurovereenkomsten is, of dit nu voor woonruimte of bedrijfsruimte is, een bepaling opgenomen met betrekking tot de wijze van huuropzegging. Doorgaans wordt afgesproken dat de huurovereenkomst moet worden opgezegd door het versturen van een opzeggingsbrief...
14 september 2016 - Vastgoedrecht nieuws
De rechtspraak kent een strenge lijn met betrekking tot hennep in (sociale) huurwoningen, dat zal bij u bekend zijn. Toch komt het nog voor, dat door een kantonrechter wordt afgeweken van die strenge lijn. Het hof Amsterdam, nadat de verhuurder in hoger beroep is gegaan,...
29 augustus 2016 - Arbeidsrecht nieuws
De scholingsverplichtingSinds 1 juli 2015 is in artikel 7:611a van het Burgerlijk Wetboek de scholingsverplichting opgenomen: de werkgever dient zijn werknemers in staat te stellen scholing te volgen die noodzakelijk is voor de uitoefening van de functie en, voorzover dat...
17 augustus 2016 - Vastgoedrecht nieuws
Sinds 1 juli 2016 is een deel van de Wet doorstroming huurmarkt in werking getreden. Door deze wet zijn de mogelijkheden voor tijdelijke verhuur verder uitgebreid. In de korte tijd dat deze regeling in werking is zijn wij in onze praktijk al een aantal gevallen...
11 augustus 2016 - nieuws
De volgende situatie zal veel dienstverleners en andere opdrachtnemers bekend in de oren klinken. Er komt een verzoek binnen om bijstand waarmee de nodige haast is gemoeid. U gaat direct aan de slag. Degene die u heeft benaderd komt niet helemaal koud binnen, bijvoorbeeld...
20 juli 2016 - Arbeidsrecht nieuws
Het gerechtshof in Den Bosch heeft zich in een recent arrest uitgelaten over de vraag of van de huidige bepaling betreffende het concurrentiebeding, dat in beginsel een concurrentiebeding verbiedt bij een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd, enige reflexwerking...
21 juni 2016 - nieuws
Wat is nu eigenlijk een bitcoin? Duidelijk is, dat het ruilmiddel is ontstaan in de praktijk in 2009. Het is een betaalmiddel dat buiten banken om wordt gebruikt. Meer en meer bedrijven en vooral online winkels accepteren betalingen in Bitcoin. De wet geeft geen...
31 mei 2016 - Arbeidsrecht nieuws
Het relatiebeding is inmiddels een ingeburgerd begrip, Het is een bijzondere vorm van het concurrentiebeding, die erop neer komt dat het een werknemer wordt verboden om na de arbeidsovereenkomst werkzaam te zijn voor bepaalde relaties van de werkgever.Op zich is een...
18 mei 2016 - nieuws
In 2013 bepaalde het Europese Hof van Justitie dat verzekerden met een rechtsbijstandsverzekering recht hebben op vrije advocaatkeuze in het geval van een gerechtelijke of administratieve procedure. Tot de uitspraak van het Hof van Justitie bepaalden...
04 mei 2016 - Vastgoedrecht nieuws
Een verhuurder is ingevolge de wet een zogeheten verhuiskostenvergoeding verschuldigd als de huurder (tijdelijk) dient te verhuizen in verband met een voorgenomen renovatie. Over de verschuldigdheid van de verhuiskostenvergoeding heeft enige tijd onduidelijkheid bestaan...
18 april 2016 - Vastgoedrecht nieuws
Het komt vaker voor dat verhuurders er mee instemmen dat een huurder de woning gedurende een bepaalde periode in gebruik geeft aan een zogenaamde 'huisbewaarder'. De meeste verhuurders voeren hier een beleid in. Vanwege studie of werk in het buitenland kan het zijn dat...
11 april 2016 - Vastgoedrecht nieuws
Naar aanleiding van een onlangs gewezen arrest van het hof Amsterdam wordt in dit artikel nog eens ingegaan op de vraag welk gewicht toekomt aan een verliesgevende exploitatie van woonruimte of middenstandsbedrijfsruimte in het geval dat de verhuurder de huurovereenkomst...
04 april 2016 - nieuws
Het komt nog al eens voor, het zogenoemde 'treintje rijden'. Dat wil zeggen met een auto zonder te betalen een parkeergarage verlaten door vlak achter een wel betalende auto onder de slagboom aan te rijden. Q-Park heeft hiervoor een stokje willen steken door de niet...
17 maart 2016 - Arbeidsrecht nieuws
Het ontslag op staande voet is de meest verstrekkende maatregel die een werkgever kan nemen. Een rechtsgeldig gegeven ontslag op staande voet betekent voor de werknemer dat hij per direct een baan meer heeft, geen aanspraak heeft op een WW-uitkering en schadeplichtig...
10 maart 2016 - nieuws
Wanneer een gedaagde in een dagvaardingsprocedure op juiste wijze is opgeroepen, maar toch niet verschijnt, dan zal de rechter aan deze gedaagde verstek verlenen en een verstekvonnis uitspreken. Dit houdt doorgaans in dat de vorderingen van de eiser volledig worden...
15 februari 2016 - nieuws
Indien een geldvordering te laat wordt betaald, is de schuldenaar op grond van artikel 6:119 BW rente verschuldigd. Als over de hoogte van die rente niets is geregeld, dan is de wettelijke rente verschuldigd.Als sprake is van een zogenaamde handelsovereenkomst, is op...
19 januari 2016 - Arbeidsrecht nieuws
Eind vorig jaar heeft de Hoge Raad zich in een arrest  uitgelaten over de vraag of een werknemer een overeengekomen relatiebeding heeft geschonden door via LinkedIn aan zijn connecties een bericht te sturen met als onderwerp "nieuwe job".De volgende feiten en...
24 december 2015 - Arbeidsrecht nieuws
De meeste ondernemers zijn wel op de hoogte van de Wet arbeid vreemdelingen (de Wav). Onder deze wet is het verboden om  vreemdelingen zonder tewerkstellingsvergunning arbeid te laten verrichten. De wet is met name bekend vanwege de forse boete die staat op overtreding: €...
24 december 2015 - nieuws
De Hoge Raad heeft recent geoordeeld dat het verdwijnen van een rechtspersoon (doordat deze is ontbonden) niet betekent dat een beslaglegger (die ten laste van die ontbonden rechtspersoon beslag heeft gelegd) geen verhaalsmogelijkheden meer heeft. Als de goederen waarop...
14 december 2015 - nieuws
Stel dat een aantal voetbalsupporters de ruit van uw bedrijfsruimte inslaat, uw etalage leeghaalt en vernielingen pleegt? Of stel dat één of meerdere ladingen uit vrachtwagens van uw transportbedrijf worden gestolen door een criminele organisatie? Op wie kunt u, als...
04 december 2015 - Vastgoedrecht nieuws
Bij de koop van een woning wordt door verkopers veelal gebruik gemaakt van een standaard NVM-koopakte. Dergelijke koopaktes bevatten een bepaling, waarin de verkoper garandeert dat de onroerende zaak bij de eigendomsoverdracht de feitelijke eigenschappen zal bezitten die...
04 november 2015 - Arbeidsrecht nieuws
Na de kantonrechter en het Gerechtshof in Den Haag, heeft ook de hoge raad geoordeeld dat de Staat vakantiedagen moet vergoeden die arbeidsongeschikte werknemers zijn misgelopen doordat de Nederlandse wet voor 1 januari 2012 niet was aangepast aan de Europese...
12 oktober 2015 - Vastgoedrecht nieuws
Op deze website in een stuk van 4 oktober 2013 is geschreven over de acceptatie in de rechtspraak van het strenge beleid dat woningstichtingen voeren als het gaat om hennepkwekerijen in huurwoningen. De lijn in de rechtspraak is duidelijk: de aanwezigheid van een...
09 oktober 2015 - Vastgoedrecht nieuws
Het overlijden van een huurder is niet alleen bijzonder tragisch voor de nabestaanden, verhuurders staan vaak voor het dilemma hoe zij de beëindiging van de huur en de oplevering van het gehuurde correct dienen af te wikkelen. Hieronder zullen de twee scenario's behandeld...
14 september 2015 - Arbeidsrecht nieuws
Sinds 1 januari 2015 is het niet meer zonder meer toegestaan om een concurrentiebeding op te nemen in een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd. Dit mag alleen als in de arbeidsovereenkomst schriftelijk wordt gemotiveerd dat het concurrentiebeding noodzakelijk is vanwege...
10 september 2015 - nieuws
Vorderingen die niet binnen de betalingstermijn worden voldaan, worden rentedragend. Ook kan de schuldeiser onder bepaalde omstandigheden aan de schuldenaar (buitengerechtelijke) incassokosten in rekening brengen. De oorspronkelijke openstaande vordering wordt met...
10 augustus 2015 - nieuws
Op 10 juli 2015 deed de Hoge Raad uitspraak in een nieuwe effectenlease-zaak. Hierin kwam aan bod wat het aanvangsmoment is van de verjaringstermijn voor vernietiging van een rechtshandeling die in strijd met artikel 1:88 BW is verricht. Deze bepaling schrijft voor dat...
03 augustus 2015 - nieuws
Op 24 april 2015 oordeelde de Hoge Raad over een contract waarop twee sets algemene voorwaarden van toepassing waren verklaard. Het contract was gesloten tussen een leverancier en een koper van biomais. In de ene set algemene voorwaarden stond dat partijen arbitrage waren...
15 juli 2015 - Arbeidsrecht nieuws
Het stakingsrecht van werknemers is een krachtig middel als onderhandelingen met de werkgever niet tot het gewenste resultaat (dreigen) te leiden. Het is ook een zwaar middel, nu stakingen de bedrijfsvoering stil kunnen leggen. Daaruit kan ernstige schade voor de...
07 juli 2015 - Vastgoedrecht nieuws
De gedragsaanwijzing is overgewaaid vanuit Engeland. Wanneer sprake is van overlast, maar deze niet heel ernstig is en/of wanneer de verhuurder de huurovereenkomst in beginsel niet wil ontbinden, dan kan een gedragsaanwijzing uitkomst bieden.In de praktijk zal een...
04 juni 2015 - nieuws
Artikel 6:159 van het Burgerlijk Wetboek bepaalt dat een partij bij een overeenkomst haar rechtsverhouding tot de wederpartij met medewerking van deze laatste kan overdragen aan een derde bij een tussen haar en de derde opgemaakte akte.Voor contractsoverneming zijn dus...
21 mei 2015 - Arbeidsrecht nieuws
Het arbeidsrecht kent vele bepalingen die bescherming bieden aan werknemers.Ook de wettelijke bepaling omtrent opzegging van de arbeidsovereenkomst is er zo één. Het uitgangspunt van artikel 7:672 BW is dat de werknemer altijd, ongeacht de duur van de arbeidsovereenkomst,...
09 april 2015 - Vastgoedrecht nieuws
Bij het einde van de huurovereenkomst, zowel voor bedrijfsruimte als voor woonruimte, heeft een huurder recht op teruggave van de waarborgsom die de huurder bij aanvang van de huurovereenkomst aan de verhuurder heeft overgemaakt. Verhuurders verlangen veelal een...
02 april 2015 - Arbeidsrecht nieuws
InleidingHet gebeurt met regelmaat dat een partij in bewijsnood verkeert omdat een bepaald bewijsstuk door een andere partij wordt achtergehouden. Het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering (Rv) bevat voor die situatie sinds 2002 een bepaling,  artikel 843a. Deze...
18 maart 2015 - nieuws
Het komt veel voor dat partijen al jaren eerder een – soms mondelinge – overeenkomst zijn aangegaan, terwijl daarin geen afspraken zijn gemaakt over de duur van de overeenkomst en de wijze waarop deze kan worden opgezegd of beëindigd. Indien één van de partijen op een...
09 maart 2015 - Arbeidsrecht nieuws
De wettelijke verhogingWaar in het algemeen al geldt dat het vervelend is als te laat wordt betaald, geldt dat temeer voor de betaling van het loon van werknemers. Veel mensen zullen immers problemen krijgen met het betalen van de maandelijkse lasten als de werkgever het...
28 januari 2015 - nieuws
Indien twee partijen een contractuele relatie zijn aangegaan, waaruit over en weer verplichtingen voortvloeien, komt het regelmatig voor dat één van de partijen zijn of haar verplichtingen niet nakomt. De andere partij heeft dan het recht de nakoming van haar...
23 januari 2015 - Arbeidsrecht nieuws
De ketenregelingIn mijn bijdrage van 4 september 2013 behandelde ik een uitspraak van het Hof Den Bosch over de ketenregeling. Die ketenregeling komt er kort gezegd op neer dat tussen een werkgever en een werknemer in drie jaar niet meer dan drie arbeidsovereenkomsten...
11 december 2014 - Arbeidsrecht nieuws
Per 1 januari 2015 treden de eerste maatregelen uit de Wet werk en zekerheid (de Wwz) in werking. Deze maatregelen beogen de positie van de zogenaamde flexwerker te beschermen. Per 1 juli 2015 wijzigen het ontslagrecht en de ketenregeling.Het is voor iedere werkgever...
05 december 2014 - Vastgoedrecht nieuws
Recent heeft het hof Arnhem-Leeuwarden zich uitgelaten over de vraag of de situering van parkeerhavens ten opzichte van het appartement van een huurder en de daarmee gepaard gaande geluidsoverlast een gebrek opleveren in de zin van artikel 7:204 BW. De huurder meent van...
18 november 2014 - Vastgoedrecht nieuws
In juli 2012 is op deze website een artikel geplaatst dat ingaat op de grenzen die de wet stelt aan de vrijheid van een verhuurder om een voordeel voor zichzelf te bedingen bij het aangaan van de huurovereenkomst woonruimte, zónder dat daar een prestatie tegenover staat...
22 oktober 2014 - Arbeidsrecht nieuws
Op 14 oktober jl. heeft de Tweede Kamer ingestemd met het wetsvoorstel Modernisering regelingen voor verlof en arbeidstijden. Het doel van dit wetsvoorstel is het vergemakkelijken van de combinatie zorg en werk. Het wetsvoorstel creëert geen nieuwe wet, maar bevat...
23 september 2014 - Arbeidsrecht nieuws
Een concurrentiebeding is een sterk wapen voor werkgevers die willen voorkomen dat zij worden beconcurreerd door voormalig werknemers. Tegelijkertijd kan het een forse belemmering zijn voor werknemers om elders aan de slag te gaan of om voor zich zelf te beginnen.In de...
14 augustus 2014 - nieuws
De wetgever heeft lijsten twee opgesteld van veel voorkomende algemene voorwaarden die - als zij in een overeenkomst met een consument voorkomen - als onredelijk bezwarend worden aangemerkt (zwarte lijst) dan wel vermoed worden onredelijk bezwarend te zijn (grijze lijst)....
06 augustus 2014 - nieuws
Het gebruik van algemene voorwaarden in het handelsverkeer komt veel voor. Algemene voorwaarden worden als instrument gebruikt om risico's te herverdelen. Een partij kan, met het gebruik van haar algemene voorwaarden, de contractuele voorwaarden naar haar hand proberen te...
01 augustus 2014 - Arbeidsrecht nieuws
In een recente uitspraak heeft de Hoge Raad zich uitgelaten over de vraag of een werkgever schade aan een leaseauto, die niet door een verzekering is gedekt, kan verhalen op de onzorgvuldig handelende werknemer.FeitenHet ging om de volgende casus. De werkgever heeft aan...
17 juli 2014 - Vastgoedrecht nieuws
Meer dan eens komt het voor dat een verhuurder te maken heeft met een onder bewind gestelde huurder. Als een huurder niet (meer) in staat is zelf ten volle zijn vermogensrechtelijke belangen behoorlijk waar te nemen, kan immers over zijn goederen een bewind worden...
17 juli 2014 - Arbeidsrecht nieuws
Tijdens ziekte van de werknemer hebben de werkgever en de werknemer de plicht om tot re-integratie in het werkproces te komen. Als de werknemer zich daaraan niet houdt, dan staat daarop een sanctie: zijn loonaanspraak komt te vervallen.Vaak is de werknemer in staat om...
16 juli 2014 - Vastgoedrecht nieuws
Een huurder die zijn bedrijfsruimte met zijn bedrijfsnaam wil verfraaien en zichzelf zichtbaar wil maken voor het publiek, heeft niet alleen te maken met zijn eigen smaak en wensen, maar ook met publiekrechtelijke regelingen en de smaak en wensen van de verhuurder....
11 juli 2014 - Vastgoedrecht nieuws
Vanuit de praktijk merken we dat verhuurders, huurders en buren lang niet altijd op de hoogte zijn van hun juridische positie als het gaat om het verwijderen van opschietende bomen, het snoeien van hagen en de locatie van bomen ten opzichte van de erfgrens. Er is in het...
10 juli 2014 - Vastgoedrecht nieuws
THL heeft al meerdere keren geschreven over overlast: Zo is er een artikel over de normen voor lawaaioverlast, een artikel over overlast binnen de VvE en een artikel over huisdieren die overlast veroorzaken. Ook is geschreven over de gemengde overeenkomst, waarbij een...
01 juli 2014 - Vastgoedrecht nieuws
De Hoge Raad heeft zich uitgelaten over de situatie waarin een (hoofd)huurder vertrekt en een onderhuurder blijft zitten en met de verhuurder onderhandelt over een rechtstreekse huurovereenkomst. In die onderhandelingsperiode is er geen sprake van een huurovereenkomst...
19 juni 2014 - nieuws
Steeds meer aankopen vinden plaats via Internet. Webwinkels bieden vaak een grote keuze en een lage prijs. De consument kan bovendien gemakkelijk vanuit huis zijn bestelling plaatsen en betalen.Voor kopen via Internet en andere vormen van koop op afstand (denk aan koop...
10 juni 2014 - Arbeidsrecht nieuws
In een arrest van 11 mei 2012 heeft de Hoge Raad bepaald dat ook wanneer er sprake is van een doorstart in een faillissement, er sprake kan zijn van opvolgend werkgeverschap. Daarvan is sprake wanneer de doorstart geschiedt door een partij die al betrokken was bij het...
24 april 2014 - Arbeidsrecht nieuws
In onzekere tijden bieden flexibele contracten rust. Het is dan ook niet verwonderlijk dat de payrollconstructie in de afgelopen jaren een grote vlucht heeft genomen. Er zijn meerdere vormen van payrolling, maar de meest gebruikte is die waarbij de ene partij, de...
02 april 2014 - nieuws
Op 11 maart 2014 deed het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden uitspraak in een procedure over de afspraken die een makelaar en particulier hadden gemaakt over de prijs van de werkzaamheden van de makelaar. De particulier stelde in de procedure dat de makelaar werkzaamheden op...
01 april 2014 - Vastgoedrecht nieuws
Op 22 januari 2014 is er reeds in deze rubriek een artikel geplaatst over het arrest van de Hoge Raad van 1 november 2013 inzake splitsing van appartementsrechten. De uitleg van splitsingsstukken (in het geval dat de inhoud hiervan niet met elkaar overeenstemt) stond in...
04 maart 2014 - Arbeidsrecht nieuws
Veel uitzendondernemingen, detacheringbureaus of andere ondernemingen die zich bezig houden met arbeidsbemiddeling nemen in de bemiddelingsovereenkomst of hun algemene voorwaarden een boetebeding op dat ziet op het rechtstreeks in dienst nemen door de inlener van...
14 februari 2014 - Arbeidsrecht nieuws
Het zal bij vrijwel iedereen bekend zijn dat werkgevers verplicht zijn om tijdens de eerste twee jaar van ziekte het loon door te betalen. Op zowel de werkgever als de werknemer rust tijdens ziekte de plicht om tot re-integratie in het arbeidsproces te komen. Werkt de...
27 januari 2014 - nieuws
Op 4 december 2013 oordeelde de Kantonrechter Roermond dat het ontbreken van een VSM-pakket ter waarde van € 100,00 de ontbinding van een koopovereenkomst voor een Kia Rio met een koopprijs van € 20.250,00 rechtvaardigde.Feiten en standpunten van partijenOp 19...
27 januari 2014 - Arbeidsrecht nieuws
De zogenoemde Ragetlie-regel, die is neergelegd in artikel 7:667 lid 4 BW, bepaalt in welke gevallen een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd niet vanzelf eindigt, maar net als een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd moet worden opgezegd.Het moet gaan om een...
24 januari 2014 - Vastgoedrecht nieuws
Belangrijke uitspraak voor veel verenigingen!De noodzaak tot bezuinigen is voor veel gemeenten aanleiding om de (huur)tarieven voor het gebruik van sportaccommodaties op te schroeven. Verhoging van de huur heeft uiteraard een aanzienlijke lastenverzwaring voor de...
23 december 2013 - Vastgoedrecht nieuws
Bij het kopen van een appartement komen doorgaans in ieder geval de volgende documenten langs: een eigendomsakte en de notariële akte van splitsing (ook wel splitsingsakte genoemd).De eigendomsakte is het bewijs van eigendom. Uit de eigendomsakte volgt wie de...
23 december 2013 - Arbeidsrecht nieuws
In het Sociaal Akkoord van april 2013 is een groot aantal wijzigingen van het arbeids- en ontslagrecht opgenomen. Een deel van deze wijzigingen is alweer van tafel, maar er zijn ook wijzigingen die versneld worden ingevoerd. Hieronder volgt een kort overzicht van de...
23 december 2013 - Arbeidsrecht nieuws
Tot voor kort bepaalden rechtsbijstandsverzekeraars zelf op welke wijze een verzekerde werd bijgestaan. Dat gebeurde in de meeste gevallen door eigen medewerkers die geen advocaat zijn. Veel verzekeraars bepaalden in de polisvoorwaarden dat een externe advocaat alleen...
11 november 2013 - Arbeidsrecht nieuws
In Nederland kennen we een zogenaamd duaal ontslagstelsel: de werkgever die een arbeidsovereenkomst wil beëindigen, kan het UWV vragen om een ontslagvergunning of de Kantonrechter om een ontbindingsbeschikking.De ontbindingsprocedure heeft voor de werknemer als...
11 november 2013 - nieuws
In veel overeenkomsten komen zogenoemde kleine lettertjes voor. Ook komt de variant voor waarin in kleine lettertjes een verklaring van één van de partijen bij de overeenkomst is opgenomen. Bijvoorbeeld de verklaring dat die partij akkoord gaat met de...
17 oktober 2013 - nieuws
Op 9 juli 2013 oordeelde het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden over de uitleg van een zogenaamde alarmclausule in de polisvoorwaarden van een inboedelverzekering.Feiten en standpunten van partijenEen verzekeringnemer heeft bij Interpolis inboedelverzekeringen afgesloten voor...
04 oktober 2013 - Vastgoedrecht nieuws
Verhuurders van woningen, met name woningcorporaties, treden streng op tegen de aanwezigheid van hennepkwekerijen, drogerijen en knipperijen in de door hen verhuurde woningen. Verhuurders hebben een duidelijk belang om hennepplantages in woningen tegen te gaan, gelet op...
04 oktober 2013 - nieuws
Wanneer een partij een geldvordering heeft op een andere partij zal er veelal een aanmaning worden verzonden. Als aanmaningen niet tot betalingen leiden, kan een partij ervoor kiezen een gerechtelijke procedure te starten. Het is mogelijk dat tijdens de procedure de...
04 september 2013 - Arbeidsrecht nieuws
De meeste werkgevers en werknemers kennen de ketenregeling wel. Volgens deze regeling kunnen werkgever en werknemer een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd maximaal twee keer voortzetten, zonder dat voor de beëindiging opzegging nodig is. Een vierde of latere...
30 augustus 2013 - nieuws
Op 16 juli 2013 oordeelde het Gerechtshof 's-Hertogenbosch over de uitleg van een overeenkomst tussen een man en een vrouw die een relatie hadden gehad en ongeveer drieënhalf jaar hadden samengeleefd. Nadat de vrouw in totaal een bedrag van€ 35.000,-- naar de...
20 augustus 2013 - Vastgoedrecht nieuws
De Hoge Raad geeft bij arrest van 19 april 2013 (ECLI:NL:HR:2013:BY6108) nieuwe regelsWanneer een huurder van bedrijfsruimte (waaronder kantoorruimte) failliet gaat, kunnen zowel de curator als de verhuurder de huurovereenkomst tussentijds opzeggen, waarbij een aantal...
24 juli 2013 - Arbeidsrecht nieuws
Steeds meer mensen kiezen voor een cosmetische ingreep die medisch niet per se noodzakelijk is.In de regel betekent het ondergaan van een ingreep dat degene die de ingreep ondergaat niet beschikbaar is om te werken op de dag van de ingreep en enkele dagen daarna.De vraag...
28 juni 2013 - Vastgoedrecht nieuws
Artikel 7:204 lid 2 BW bevat de volgende definitie van een gebrek aan een gehuurde zaak: 'een staat of eigenschap of een andere niet aan de huurder toe te rekenen omstandigheid, waardoor het gehuurde niet het genot kan verschaffen dat een huurder bij het aangaan van de...
21 juni 2013 - Vastgoedrecht nieuws
Het houden van huisdieren wordt als normaal beschouwd. Blaffende honden, uitwerpselen in tuinen en stankoverlast kunnen de nadelige gevolgen zijn van een buurman of huurder die huisdieren houdt. Wat is acceptabel en wat hebben buren van elkaar te tolereren als het gaat...
12 juni 2013 - Arbeidsrecht nieuws
Het is eigen aan een sollicitatiegesprek dat de sollicitant zich van zijn beste kant laat zien. Om de begeerde baan te krijgen, zal hij zichzelf immers moeten verkopen. Het benadrukken of zelfs overdrijven van zijn goede kwaliteiten en het onbesproken laten of afzwakken...
29 mei 2013 - Arbeidsrecht nieuws
Artikel 7:628a BW geeft een werknemer in twee gevallen recht op loon voor de duur van drie uur, ongeacht of hij deze drie uur heeft gewerkt (het zogenoemde garantieloon). Het eerste geval betreft de situatie dat er een arbeidsomvang van minder dan 15 uur per week is...
06 mei 2013 - Arbeidsrecht nieuws
Volgens het UWV komt het met enige regelmaat voor dat werkgevers ontslagaanvragen indienen voor werknemers wegens uitbesteding van werk aan zelfstandigen (zzp'ers). Ook komt het met enige regelmaat voor dat werkgevers ontslagaanvragen indienen voor vaste werknemers wegens...
26 april 2013 - nieuws
Consumenten genieten bij de aankoop van producten bijzondere wettelijke bescherming. Eén zo'n regel van consumentenbescherming is dat, indien de gekochte zaak binnen een half jaar na aflevering afwijkingen (gebreken) vertoont, wordt vermoed dat deze gebreken al bij...
24 april 2013 - Arbeidsrecht nieuws
Artikel 7:663 BW bepaalt dat door de overgang van een onderneming de rechten en verplichtingen die op dat moment voor de werkgever in die onderneming voortvloeien uit een arbeidsovereenkomst overgaan op de verkrijgende onderneming. De Hoge Raad heeft onlangs, in een...
19 april 2013 - nieuws
Niet alleen bij een geannuleerde vlucht hebben passagiers recht op compensatie, ook passagiers van een langdurig vertraagde vlucht kunnen compensatie krijgen. Het Hof van Justitie van de Europese Unie ('het Hof') bevestigde in oktober 2012 het arrest uit 2009 ('Sturgeon',...
22 maart 2013 - Vastgoedrecht nieuws
Veel mensen zullen zich kunnen vinden in het uitgangspunt dat de gebruiker van een levering of dienst dient bij te dragen in de kosten daarvan. Evenveel mensen zullen vinden dat niemand hoeft te betalen voor iets waarom hij of zij niet heeft gevraagd.Eind vorig jaar...
20 maart 2013 - Vastgoedrecht nieuws
Bij het aangaan van elke overeenkomst is het belangrijk dat partijen de verplichtingen over en weer duidelijk bespreken en goed vastleggen. Dit geldt ook bij het aangaan van een huurovereenkomst. Heldere afspraken kunnen veel onenigheden en juridische procedures...
08 maart 2013 - Arbeidsrecht nieuws
Als een arbeidsovereenkomst door de werkgever wordt opgezegd na verkregen toestemming van het UWV kan de werknemer zich daarbij neerleggen. De werknemer kan er echter ook voor kiezen tegen de werkgever een procedure uit hoofde van kennelijk onredelijk ontslag op te...
15 februari 2013 - nieuws
Het komt in de praktijk geregeld voor dat een overeenkomst onder invloed van een onjuiste voorstelling is aangegaan. De partij die van die onjuiste voorstelling is uitgegaan, kan dan een beroep doen op dwaling (artikel 6:228 BW). Slaagt dit beroep, dan wordt de...
25 januari 2013 - Arbeidsrecht nieuws
De grote onzekerheid die het aangaan van een arbeidsovereenkomst meebrengt, wordt in de praktijk vaak beperkt door middel van het overeenkomen van een proeftijd. Tijdens de proeftijd kan de werknemer bezien of de aangeboden functie brengt wat hij ervan verwacht had. De...
18 januari 2013 - Vastgoedrecht nieuws
De Raad voor Onroerende Zaken heeft in 2012 een nieuw model huurovereenkomst voor 290-bedrijfsruimte vastgesteld, welk model met de daarbij behorende algemene bepalingen op 2 oktober 2012 beschikbaar is gesteld. In dit bericht worden de meest in het oog springende...
18 januari 2013 - nieuws
Een belangrijk beginsel van het Nederlands contractenrecht is dat gemaakte afspraken dienen te worden nagekomen. De wet kent verschillende uitzonderingen op dit beginsel, waaronder de situatie dat naleving van de gemaakte afspraken in de gegeven omstandigheden naar...
18 januari 2013 - Vastgoedrecht nieuws
Op 5 mei 2012 verscheen op deze website een bijdrage over de verhouding tussen verhuur op grond van de leegstandwet en verhuur naar zijn aard van korte duur. Hierin werd ingegaan op de twee belangrijkste wettelijke uitzonderingen op de hoofdregel dat tijdelijke verhuur...
18 januari 2013 - Arbeidsrecht nieuws
Er is de laatste jaren veel te doen over de bezoldiging van topfunctionarissen in de (semi)overheid. De wetgever heeft op dit punt niet stil gezeten hetgeen uiteindelijk heeft geleid tot de 'wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector' die...
09 november 2012 - Vastgoedrecht nieuws
De wijze waarop de hoogte van de huurprijs van woningen wordt vastgesteld, is vastgelegd in meerdere wetten en regels. Uitgangspunt van de wet is dat partijen vrij zijn om de hoogte van de huurprijs in onderling overleg vast te stellen. Dit uitgangspunt wordt in...
09 november 2012 - Vastgoedrecht nieuws
Het Gerechtshof Den Haag heeft zich op 16 oktober jl. uitgelaten over de vraag of een verhuurder een huurovereenkomst wegens dringend eigen gebruik op kan zeggen na beëindiging van de studie van de huurder.De feitenHuurder (destijds student) huurt sinds juni 2005 een...
31 oktober 2012 - Arbeidsrecht nieuws
Onder de naam ' Bruggen slaan' presenteerden Mark Rutte en Diederik Samson op maandag 29 oktober jl. het regeerakkoord VVD-PvdA. In het hoofdstuk arbeidsmarkt is een ingrijpende herziening van het ontslagrecht te vinden.Die hervorming is volgens de regeringspartners nodig...
24 oktober 2012 - nieuws
In een recente uitspraak heeft de Hoge Raad zich uitgelaten over de bewijskracht die aan een aanvullende arbeidsovereenkomst die niet is ondertekend, maar wel op elke pagina is geparafeerd, toekomt.Allereerst kort iets over bewijskracht. Schriftelijk materiaal, zoals...
17 oktober 2012 - nieuws
Het is niet altijd duidelijk of schade onder de dekking van een verzekering valt. Onduidelijkheid hierover dient te worden opgelost aan de hand van de verzekeringsovereenkomst, waarin standaard naar de polisvoorwaarden wordt verwezen.Juridisch gezien gaat het er daarbij...
01 oktober 2012 - Arbeidsrecht nieuws
In een recent arrest heeft het hof Den Bosch geoordeeld dat de Nederlandse rechter bevoegd is van het geschil tussen een Nederlandse werknemer en een Belgische werkgever kennis te nemen.De vraag of de Nederlandse rechter bevoegdheid toekomt, dient te worden beantwoord aan...
24 september 2012 - Arbeidsrecht nieuws
Het ontslag op staande voet is de meest vergaande maatregel die een werkgever kan nemen en is alleen mogelijk als sprake is van een zogenaamde dringende reden.Omdat de op staande voet ontslagen werknemer geen aanspraak heeft op een WW-uitkering, is de kans groot dat deze...
21 september 2012 - Vastgoedrecht nieuws
Als je maar lang genoeg iets in bezit houdt, word je vanzelf eigenaar. Ben je te goeder trouw bezitter van een onroerende zaak, dan word je na tien jaar eigenaar. Ben je te kwader trouw, dan duurt het twintig jaar. Na die tijd verjaart namelijk de vordering van de...
06 september 2012 - Vastgoedrecht nieuws
Bij de koop van een bedrijfspand is de oppervlakte een belangrijk element. Dit geldt met name wanneer het bedrijfspand wordt gekocht met de bedoeling dat te gaan verhuren.Immers, de huurprijs wordt bepaald aan de hand van het aantal vierkante meters. Wanneer de...
27 augustus 2012 - Vastgoedrecht nieuws
Artikel 7:290 e.v. BW strekt tot bescherming van huurders van zogenoemde middenstandsbedrijfsruimte. Het huurregime van artikel 7:290 e.v. BW is onder andere van toepassing als de huurovereenkomst betrekking heeft op een gebouwde onroerende zaak of een gedeelte...
02 augustus 2012 - Arbeidsrecht nieuws
Een statutair bestuurder van een besloten vennootschap of een naamloze vennootschap geldt in veel opzichten als een gewone werknemer. Voor wat betreft de benoeming en het ontslag van de statutair directeur, gelden echter belangrijke afwijkingen.De benoeming en het ontslag...
25 juli 2012 - Vastgoedrecht nieuws
Op een overeenkomst van huur en verhuur die betrekking heeft op een onbebouwd onroerend goed (een stuk grond), zijn geen bijzondere, aan huurders bescherming biedende, bepalingen van toepassing. Dat betekent dat de 'gewone' regels van het verbintenissenrecht en de...
24 juli 2012 - nieuws
In een recent arrest heeft de Hoge Raad geoordeeld dat de rechter bij de uitoefening van zijn bevoegdheid tot matiging van een contractuele boete niet minder terughoudend behoeft te zijn als deze boete is overeengekomen tussen particulieren.InleidingEen contractuele boete...
13 juli 2012 - Arbeidsrecht nieuws
Een werknemer kan op grond van dringende redenen op staande voet worden ontslagen. Volgens artikel 7:678 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek kunnen dringende redenen onder andere aanwezig worden geacht wanneer de werknemer zich schuldig maakt aan diefstal, waardoor hij het...
12 juli 2012 - Vastgoedrecht nieuws
De wet kent een bijzonder artikel dat, net als veel andere wetsartikelen binnen het woonruimtehuurrecht, ingrijpt in de contractsvrijheid tussen partijen. De wet stelt namelijk grenzen aan de vrijheid van een partij (meestal de verhuurder) om een voordeel voor zichzelf te...
02 juli 2012 - nieuws
Het thema energiebesparing wordt voor veel mensen en bedrijven steeds belangrijker. Energiezuiniger leven laat het mes aan twee kanten snijden. Naast kostenbesparing wordt ook beter voor het milieu gehandeld. In het verlengde van deze ontwikkeling is ook milieuvriendelijk...
25 juni 2012 - Vastgoedrecht nieuws
Een huurovereenkomst van woonruimte kan op verschillende manieren ten einde komen. Hieronder zal eerst kort worden stil gestaan bij de meest gangbare wijze waarop een huurovereenkomst eindigt, opzegging. Vervolgens zal worden stilgestaan bij de mogelijkheid van...
25 juni 2012 - Arbeidsrecht nieuws
Sociale Media spelen een steeds grotere rol in het dagelijks leven. Twitter en facebook worden door werknemers nog wel eens gebruikt als uitlaatklep voor klachten over hun werkgever of collega's.Eén op de drie werkgevers controleert wat het personeel op sociale...
18 juni 2012 - nieuws
Een overeenkomst komt normaliter tot stand door een aanbod van de ene partij en de aanvaarding daarvan door de andere partij. Daarbij is van groot belang dat er bij beide partijen de wil bestaat tot het sluiten van de overeenkomst. Ontbreekt deze wil dan kan de...
14 juni 2012 - Arbeidsrecht nieuws
Een werknemer die het niet eens is met zijn ontslag, kan dat vernietigen. Als de werkgever voet bij stuk houdt, zal uiteindelijk de rechter zich moeten uitlaten over de rechtsgeldigheid van het ontslag. Als de vernietiging van het ontslag door de werknemer uiteindelijk...
07 juni 2012 - nieuws
In de praktijk van alledag worden vele overeenkomsten gesloten. Sommige daarvan zijn concreet en éénmalig, bijvoorbeeld de koop van een enkel brood. Andere overeenkomsten strekken zich uit over een langere periode. Zulke overeenkomsten worden...
07 juni 2012 - Arbeidsrecht nieuws
De kantonrechter Zwolle heeft in een uitspraak van 16 februari 2012 bepaald dat van belemmeren of vertraging van het genezingsproces sprake kan zijn indien de arbeidsongeschikte werknemer mediation weigert.FeitenDe feiten in de zaak waren als volgt. De werknemer was bij...
18 mei 2012 - Arbeidsrecht nieuws
Het arbeidsrecht is doorspekt van bepalingen waarvan niet of alleen bij CAO mag worden afgeweken. Een voorbeeld daarvan is de wettelijke bepaling omtrent de in acht te nemen opzegtermijn bij de opzegging van een arbeidsovereenkomst. Voor de opzeggende werknemer geldt...
04 mei 2012 - Vastgoedrecht nieuws
Huurders van woonruimte worden op grond van het huurrecht beschermd op het gebied van de hoogte van de huur en de beëindiging van de huurovereenkomst. Deze huurbescherming brengt onder andere met zich mee dat verhuurders slechts beperkte opzegmogelijkheden hebben en...
30 april 2012 - Vastgoedrecht nieuws
Een eigenaar van een woning, die onderdeel uitmaakt van een appartementencomplex, veroorzaakt ernstige geluidsoverlast en gedraagt zich bovendien intimiderend jegens andere eigenaren binnen het complex.De overlast is structureel en de overlastveroorzaker is ongevoelig...
18 april 2012 - Arbeidsrecht nieuws
De Hoge Raad heeft zich op 23 maart 2012 uitgelaten over de werkgeversaansprakelijkheid bij inschakeling van personen buiten dienstbetrekking.Bij de invoering van de Wet Flexibiliteit en Zekerheid in 1999 is in de wet opgenomen dat de werkgeversaansprakelijkheid ook...
16 april 2012 - Vastgoedrecht nieuws
Op 1 oktober 2010 is de Wet Kraken en Leegstand van kracht geworden. Doel van deze wet is om zowel kraken als leegstand te bestrijden. Dat is gebeurd door kraken strafbaar te stellen en door de gemeenten extra wettelijke mogelijkheden te geven om leegstand van...
25 maart 2012 - Arbeidsrecht nieuws
Werkgeversaansprakelijkheid in vogelvluchtOp grond van artikel 7:658 van het Burgerlijk Wetboek is de werkgever gehouden om te zorgen voor een veilige werkplek voor haar werknemers. Schiet de werkgever in die zorgplicht tekort, dan is zij verplicht om de schade te...
25 maart 2012 - nieuws
Een koopovereenkomst bevat twee hoofdverplichtingen, de plicht van de verkoper om de gekochte zaak te leveren en de plicht van de koper om de prijs te betalen. Het uitgangspunt van de wet is dat gelijk wordt overgestoken. Tegenover betaling van de prijs wordt de zaak...
09 maart 2012 - Vastgoedrecht nieuws
Verhuurders hechten er in de regel waarde aan dat huurders hun hoofdverblijf hebben in de gehuurde woning. Twee recente uitspraken van de Gerechthoven Arnhem en Amsterdam hebben wat meer duidelijkheid geschept over de (bewijs)positie van de verhuurder als deze besluit een...
07 maart 2012 - nieuws
Het kan een ieder overkomen; bij het overmaken van een geldbedrag via internetbankieren gebruikt u uw bancaire adresboek, klikt u abusievelijk de verkeerde begunstigde aan en verzendt u de opdracht. Wat kunt u nu doen? Kunt het geldbedrag terugvorderen van de bank of...
09 februari 2012 - Arbeidsrecht nieuws
De werknemer die wegens ziekte arbeidsongeschikt is, heeft wettelijk gedurende twee jaar recht op doorbetaling van 70% van het loon voor zover dat niet meer bedraagt dan het maximum dagloon. De wet gaat daarbij van de twee mogelijkheden: de werknemer is ziek of is niet...
06 februari 2012 - Vastgoedrecht nieuws
In een dichtbevolkt land als Nederland zullen dicht naast elkaar wonende buren vrijwel altijd enig geluid van elkaar horen. Van buren mag worden verwacht dat zij op dit punt zo veel mogelijk rekening met elkaar houden. Terwijl incidenteel lawaai voor de meeste buren nog...
02 januari 2012 - Arbeidsrecht nieuws
Op 1 januari 2012 is de nieuwe vakantiewetgeving van kracht gegaan. De twee grootste veranderingen zijn: het opbouwen van vakantierechten tijdens ziekte en de vervaltermijn van vakantiedagen.Het onderscheid tussen bovenwettelijke en wettelijke vakantiedagen speelt een...
02 januari 2012 - nieuws
Vanaf 1 december 2011 mogen nieuwe abonnementen en contracten met consumenten niet meer stilzwijgend worden verlengd na de eerste contractsperiode.Bedrijven, bijvoorbeeld de sportschool, kunnen dus geen abonnementen en contracten meer aanbieden die telkens met een jaar...
02 januari 2012 - Vastgoedrecht nieuws
Nederlandse woningcorporaties bestemmen in het kader van een woonproject geregeld een cluster van aangepaste woningen voor verhuur aan bijzondere groepen huurders. Naast projecten voor senioren betreft dit bijvoorbeeld ook woonprojecten voor ADL-bewoners, die van een op...
02 januari 2012 - Arbeidsrecht nieuws
In het Burgerlijk Wetboek ie bepaald is bepaald dat een concurrentiebeding slechts geldig is indien de werkgever dit schriftelijk is overeengekomen met een meerderjarige werknemer. Over de eerste eis, het zogenaamde schriftelijkheidsvereiste, heeft De Hoge Raad in 2008...

Wij gebruiken cookies om de ervaring op onze website te verbeteren, statistieken bij te houden en je toegang te geven tot onze social media.
Door gebruik te maken van deze website of door op akkoord te drukken, ga je akkoord met ons cookiebeleid. Je kan cookies ook niet accepteren.