Nieuws-detail -

Algemene voorwaarden toepasselijk na eerdere soortgelijke overeenkomst?

06 augustus 2014 - nieuws

Het gebruik van algemene voorwaarden in het handelsverkeer komt veel voor. Algemene voorwaarden worden als instrument gebruikt om risico's te herverdelen. Een partij kan, met het gebruik van haar algemene voorwaarden, de contractuele voorwaarden naar haar hand proberen te zetten.Algemene voorwaarden zijn met name handig wanneer er sprake is van meerdere ongeveer gelijksoortige transacties. De voorwaarden hoeven dan niet steeds apart te worden omschreven en afgesproken. Een ander voordeel van het gebruik van algemene voorwaarden is dat algemene voorwaarden vrij snel toepasselijk zijn.


Toepasselijkheid algemene voorwaarden
De vraag of de toepasselijkheid van algemene voorwaarden is overeengekomen, wordt bepaald aan de hand van aanbod en aanvaarding. Wanneer tijdens uitvoerige onderhandelingen tussen professionele partijen door opdrachtnemer in haar offerte bijvoorbeeld steeds is verwezen naar haar algemene voorwaarden en door haar bij de offerte (en bij eerdere offertes) de algemene voorwaarden zijn bijgesloten, zonder dat opdrachtgevers op een of ander afwijzend hebben gereageerd, kan dat in de gegeven omstandigheden betekenen dat de opdrachtnemer erop mocht vertrouwen dat de algemene voorwaarden door de opdrachtgever zijn geaccepteerd. Bij het toepasselijk verklaren van de algemene voorwaarden zijn twee dingen voornamelijk van belang: duidelijkheid en tijdigheid. Het moet voor de wederpartij van de gebruiker van de algemene voorwaarden duidelijk zijn welke voorwaarden toepasselijk zijn. Naast duidelijkheid over welke algemene voorwaarden toepasselijk worden verklaard, is het belangrijk dat op tijd naar die algemene voorwaarden wordt verwezen: voorafgaand aan of uiterlijk bij tot stand komen van de overeenkomst.

Het al dan niet daadwerkelijk tot stand komen van de overeenkomst en/of toepasselijkheid van algemene voorwaarden staat vaak ter discussie. Onlangs moest het Hof 's-Hertogenbosch zich weer over een casus buigen.

Casus Hof
Het ging hierbij om een kwestie tussen 'Star Apple' en 'Bigbase'. Star Apple verricht werkzaamheden op het gebied van werving en selectie en is gespecialiseerd in het werven en selecteren van softwareontwikkelaars. Op 13 juli 2011 stuurt Star Apple aan Bigbase een e-mailbericht, waarin zij een mogelijk interessant profiel van een persoon aan Bigbase voordraagt. Op 14 juli 2011 stuurt Star Apple aan Bigbase een e-mailbericht met daarin een verzoek een gesprek met de kandidaat in te plannen. Star Apple voegt bij de e-mail in de bijlage haar algemene voorwaarden en ze vraagt uitdrukkelijk om een akkoord op de algemene voorwaarden. Nog dezelfde dag stuurt Bigbase een e-mail aan Star Apple met daarin een bevestiging dat zij 'akkoord gaan met de algemene voorwaarden voor de kandidaat met het bijgevoegde profiel, zoals door jou opgegeven'.
Er is echter geen samenwerking tussen Bigbase en de aangedragen kandidaat tot stand gekomen.

Ongeveer twee maanden later stuurt Star Apple weer een e-mail naar Bigbase, waarin zij opnieuw een mogelijk geschikte kandidaat voordraagt. Bigbase bericht daarop Star Apple dat zij de aangedragen kandidaat graag in dienst wil nemen.

Bigbase acht een redelijke vergoeding daarvoor € 2.500,-, ondanks de mededeling van Star Apple dat zij een vergoeding van € 7.500,- vordert. Star Apple heeft Bigbase vervolgens een factuur gestuurd inzake werving en selectie ad € 7.500,-. Bigbase betaalt deze factuur niet.

Standpunten partijen
Omdat betaling uitblijft heeft Star Apple een procedure aanhangig gemaakt, waarbij zij, onder andere, de betaling van de hoofdsom ad € 7.500,- vordert. Star Apple heeft aan haar vordering ten grondslag gelegd dat tussen haar en Bigbase een overeenkomst voor werving en selectie tot stand is gekomen, nu Star Apple daartoe bij e-mail van 14 juli 2011 een aanbod aan Bigbase heeft gedaan, welk aanbod inclusief de algemene voorwaarden van Star Apple door Bigbase is aanvaard. Omdat Bigbase de kandidaat in dienst heeft genomen, is zij aan Star Apple een honorarium, als vermeld in de algemene voorwaarden, verschuldigd.

Bigbase betwist dat tussen haar en Star Apple een overeenkomst voor werving en selectie tot stand is gekomen, uit hoofde waarvan zij een vergoeding aangaande de (tweede) kandidaat aan Star Apple verschuldigd is. Star Apple heeft Bigbase, zonder dat Bigbase daarom heeft verzocht, de gegevens van de tweede kandidaat verstrekt. Daarbij heeft Star Apple, anders dan ten aanzien van de eerste kandidaat, prijs noch voorwaarden, gesteld.

Procedure
De vordering van Star Apple is door de kantonrechter afgewezen. De kantonrechter was van oordeel dat tussen Star Apple en Bigbase geen overeenkomst tot stand was gekomen. Star Apple is tegen dit vonnis in hoger beroep gekomen.

Het Hof overweegt ijn zijn uitspraak dat tussen Star Apple en Bigbase wel een overeenkomst tot stand is gekomen, ingevolge welke Bigbase een vergoeding van € 7.500,- aan Star Apple verschuldigd is. Het Hof oordeelt dat, in het licht van de eerdere e-mailwisseling, Bigbase er niet zondermeer vanuit mocht gaan dat Star Apple haar werkzaamheden inzake werving en selectie voor niets zou verrichten. Er kan dus niet worden geoordeeld dat Star Apple slechts gegevens aangaande de tweede kandidaat heeft toegezonden en geen aanbod aangaande die tweede kandidaat heeft gedaan. Daar doet niet aan af dat de gegevens met betrekking tot de tweede kandidaat werden verstrekt, zonder dat bij de verstrekking daarvan aan een door Star Apple te stellen prijs of algemene voorwaarde werd gerefereerd, terwijl Star Apple ten aanzien van de eerste kandidaat wel een prijs en algemene voorwaarden had gesteld.

Reeds in september 2011 was Bigbase bekend met het feit dat Star Apple voor de werving van de tweede kandidaat een bedrag van € 7.500,- rekende. Nu Bigbase met deze wetenschap en zonder dat is gesteld of gebleken dat Star Apple met een lager honorarium akkoord is gegaan, door de tweede kandidaat in dienst te nemen, van het aanbod van Star Apple aangaande de persoon van de tweede kandidaat gebruik heeft gemaakt, is Bigbase aan Star Apple een vergoeding van € 7.500,- verschuldigd.

Het Hof vernietigt het vonnis waartegen beroep is ingesteld en wijst de vordering van Star Apple en hoofdsom van € 7.500,- toe.

Tot slot
Deze uitspraak bevestigt nog eens dat algemene voorwaarden niet altijd steeds per overeenkomst uitdrukkelijk hoeven te worden aangeboden en aanvaard; in gevallen dat er in een eerdere (soortgelijke) overeenkomst de algemene voorwaarden van toepassing zijn, kan de opdrachtgever bij de volgende overeenkomst niet zonder meer vanuit gaan dat de opdrachtnemer nu ineens de opdracht zal uitvoeren, zonder dat daarop haar algemene voorwaarden van toepassing zijn.

Om discussie over de toepasselijkheid van algemene voorwaarden te voorkomen is het natuurlijk raadzaam om de algemene voorwaarden duidelijk en tijdig toepasselijk te verklaren bij het sluiten van een overeenkomst.

Voor meer informatie of advies over dit onderwerp kunt u contact opnemen met ons kantoor (tel: 010-7504475 of e-mail info@thladvocaten.nl)

Deel dit artikel:

De sharefunctionaliteit is niet beschikbaar omdat de cookies zijn uitgeschakeld. Kunnen cookies weer worden geactiveerd?

Terug naar vorige pagina
Wij gebruiken cookies om de ervaring op onze website te verbeteren, statistieken bij te houden en je toegang te geven tot onze social media.
Door gebruik te maken van deze website of door op akkoord te drukken, ga je akkoord met ons cookiebeleid. Je kan cookies ook niet accepteren.