Nieuws-detail -

Vertraagde vlucht? Compensatie!

19 april 2013 - nieuws

Niet alleen bij een geannuleerde vlucht hebben passagiers recht op compensatie, ook passagiers van een langdurig vertraagde vlucht kunnen compensatie krijgen. Het Hof van Justitie van de Europese Unie ('het Hof') bevestigde in oktober 2012 het arrest uit 2009 ('Sturgeon', 19 november 2009) waarin dit werd bepaald. Het Hof oordeelde dat passagiers van een vertraagde vlucht kunnen worden gelijkgesteld met passagiers van een geannuleerde vlucht wat betreft hun recht op compensatie conform artikel 7 van de Verordening 267/2004 ('Verordening').


Compensatie

Passagiers van een geannuleerde vlucht hebben recht op compensatie wanneer zij drie uur of meer verliezen. Het Hof heeft beslist dat passagiers van een vertraagde vlucht dezelfde compensatie kunnen krijgen wanneer zij wegens vertraging van hun vlucht zo'n zelfde tijdsverlies lijden. Dat wil zeggen wanneer zij drie uur na de oorspronkelijk geplande aankomsttijd (of later) hun eindbestemming bereiken. Vertraagde passagiers ondervinden immers hetzelfde ongemak als passagiers van geannuleerde vluchten, namelijk tijdverlies.

De compensatie bedraagt:
• € 250 voor alle vluchten tot en met 1500 km;
• € 400 voor alle vluchten binnen de EU van meer dan 1500 km;
• € 400 voor alle vluchten buiten de EU tussen 1500 en 3500 km;
• € 600 voor alle andere vluchten.

Geen vergoeding bij overmacht

De vergoeding geldt niet wanneer de vertraging het gevolg is van buitengewone omstandigheden.
Uit de Verordening volgt dat een luchtvaartmaatschappij niet verplicht is compensatie te betalen indien zij kan aantonen dat 'de annulering het gevolg is van buitengewone omstandigheden die ondanks het treffen van alle redelijke maatsregelen niet voorkomen konden worden'. Het is aan de vervoerder om aan te tonen dat de omstandigheden hoe dan ook niet voorkomen hadden kunnen worden door het treffen van aan de situatie aangepaste maatregelen.

Rechtspraak in Nederland

In Nederland leidt de aanspraak van passagiers op vergoeding voor vertraging van een vliegtuig tot procedures. Ik zal kort een uitspraak van de Rechtbank Amsterdam van 27 december 2012 bespreken. Hierin komt het begrip eindbestemming aan de orde.

Eiser, passagier, heeft bij luchtvaartmaatschappij twee vluchten geboekt van Amsterdam via Madrid naar Lima. De eerste vlucht heeft vertraging opgelopen, waardoor de passagier de aansluitende vlucht heeft gemist. Na omboeking is de passagier met 21 uur vertraging in Lima aangekomen. De passagier heeft bij de luchtvaartmaatschappij geklaagd over de vertraging en aanspraak gemaakt op compensatie van € 600,-.

De vervoerder verweert zich met het standpunt dat er geen vertraging is van drie uur of langer. Zij stelt dat de vluchten (Amsterdam-Madrid en Madrid-Lima) afzonderlijk moeten worden beschouwd. De kantonrechter gaat hierin niet mee. Het begrip eindbestemming is in de Verordening duidelijk gedefinieerd:
'de bestemming die vermeld staat op het bij de incheckbalie aangeboden ticket of, in geval van rechtstreeks aansluitende vluchten, de bestemming van de laatste vlucht. (...)'.

Eindbestemming

De kantonrechter oordeelt dat, in het licht van het Sturgeon arrest en de Verordening, voor de beantwoording van de vraag of sprake is van een vertraging van drie uur of meer moet worden gekeken naar de bestemming van de laatste vlucht. In casu betekent dit dat naar het verschil moet worden gekeken tussen de geplande aankomsttijd in Lima en de daadwerkelijke aankomsttijd. Dit verschil bedraagt meer dan drie uur. De vordering van de passagier werd toegewezen.

Buitengewone omstandigheden

De rechtbank 's-Hertogenbosch diende recent in twee zaken te oordelen of er sprake was van een buitengewone omstandigheid.

In het eerste geval betrof het een vertraging van circa 4,5 uur van een vlucht van Eindhoven naar Mallorca. Vier gedupeerde passagiers vorderen compensatie in verband met hun langdurig vertraagde vlucht. De vervoerder verweert zich met een beroep op een buitengewone omstandigheid en stelt dat zij alle maatregelen heeft genomen die redelijkerwijs van haar te vergen waren om de vertraging te beperken. De vervoerder voert daartoe aan dat tijdens de van Eindhoven vertrokken vlucht sprake was van onverwachte vliegveiligheidsproblemen vanwege een technisch mankement en dat er een vervangend toestel moest komen.

De kantonrechter overweegt dat een dergelijk technisch mankement zich onverwacht kan voordoen, maar niet maakt dat dientengevolge sprake is van een buitengewone omstandigheid in de zin van de Verordening. Het kunnen optreden van een technisch mankement is immers inherent aan de normale uitoefening van de activiteiten van de vervoerder, zodat dit zonder een nadere toelichting over de uitzonderlijkheid van dit mankement, geen buitengewone omstandigheid kan opleveren. De vervoerder wordt veroordeeld tot betaling van compensatie aan de gedupeerde passagiers.

In de volgende te bespreken zaak vorderen gedupeerde passagiers eveneens compensatie vanwege een langdurig vertraagde vlucht. Ook hier stelt de vervoerder dat er sprake is van een buitengewone omstandigheid. De vervoerder voert daartoe aan dat een antenne van het vliegtuig gebroken was en dat deze schade aan de antenne is ontstaan door een botsing met een baggage loader. Naar het oordeel van de kantonrechter is het beschadigd kunnen raken van een vliegtuig door een botsing met een baggage loader inherent aan de normale uitoefening van activiteiten van een vervoerder. Dit levert dus geen buitengewone omstandigheid als bedoeld in de Verordening op. De vervoerder wordt veroordeeld tot betaling van compensatie aan de passagiers.

Conclusie

Mocht u meer dan drie uur vertraging hebben bij uw vlucht dan kunt u aanspraak maken op compensatie bij de vervoerder. Op grond van de hiervoor besproken uitspraken lijkt een beroep op buitengewone omstandigheden door de vervoerder niet erg makkelijk te slagen. Defecten aan het vliegtuig zijn in ieder geval onvoldoende.

De besproken uitspraken zijn te vinden op www.rechtspraak.nl onder de volgende LJN nummers:
Rechtbank Amsterdam, LJN: BY7816
Rechtbank 's Hertogenbosch, LJN: BZ1395
Rechtbank 's Herogenbosch, LJN: BZ1387

Voor meer informatie of advies over dit onderwerp kunt u contact opnemen met ons kantoor (tel: 010-7504475 of e-mail info@thladvocaten.nl)

Deel dit artikel:

De sharefunctionaliteit is niet beschikbaar omdat de cookies zijn uitgeschakeld. Kunnen cookies weer worden geactiveerd?

Terug naar vorige pagina
Wij gebruiken cookies om de ervaring op onze website te verbeteren, statistieken bij te houden en je toegang te geven tot onze social media.
Door gebruik te maken van deze website of door op akkoord te drukken, ga je akkoord met ons cookiebeleid. Je kan cookies ook niet accepteren.