Nieuws-detail -

AANSPRAKELIJKHEID HUURDER VOOR INWONENDE KINDEREN

17 april 2018 - Vastgoedrecht nieuws

We zien het regelmatig, kinderen die in de criminaliteit geraken en hun ouders daarmee in de problemen brengen. Wanneer sprake is van een huurwoning, dan rijst de vraag hoe het goed huurderschap zich verhoudt tot het onrechtmatige gedrag van de kinderen.

De huurder is jegens de verhuurder aansprakelijk (op gelijke wijze als voor eigen gedragingen) voor de gedragingen van hen die met zijn goedvinden het gehuurde gebruiken of zich met zijn goedvinden daarin bevinden, aldus artikel 7:219 BW.

Omdat het in dit stuk over aansprakelijkheid voor het gedrag van inwonende kinderen gaat, zal ik mij hieronder tot hen beperken. Een ouder is ten aanzien van de door hem gehuurde woning niet altijd aansprakelijk voor onrechtmatige gedragingen van inwonende kinderen. Ook niet als die kinderen  zich zo hebben gedragen dat, als de ouder zich zo zou hebben gedragen, deze gedragingen van de ouder in strijd zouden zijn met het goed huurderschap. Beslissend is of de ouder zich in het licht van de gedragingen van het inwonende kind, zelf niet heeft gedragen als goed huurder. De Hoge Raad geeft aan dat bij de beantwoording van die vraag rekening gehouden moet worden met alle omstandigheden van het geval en in ieder geval of er voldoende verband bestaat tussen de gedragingen van een inwonend kind en het gebruik van de woning. Daarvan is volgens de Hoge Raad in ieder geval sprake als de huurder van (het voornemen tot) het gedrag van het kind op de hoogte was of daarmee ernstig rekening had te houden, maar heeft nagelaten de in verband daarmee redelijkerwijs van hem te verlangen maatregelen te treffen.

Als het dus om een eenmalig gewelddadig incident gaat van een inwonend kind jegens bijvoorbeeld de buurmeester van het complex, dan is het niet zo dat de ouders daarmee niet als goed huurder hebben gehandeld, wanneer zij niets met de mishandeling te maken hebben gehad en daarvan ook niet op de hoogte waren of hadden kunnen voorzien dat de mishandeling zou plaatsvinden.

Het hof heeft in recente uitspraak van 3 april 2018 geoordeeld over een situatie waarbij sprake is geweest van drugshandel vanuit de woning door een inwonende zoon. De kantonrechter vond niet dat de verhuurder de huurder daarvoor aansprakelijk kon houden. Toen ik het arrest las, snapte ik waarom de verhuurder in hoger beroep is gegaan. De zoon hield zich al jaren bezig met drugshandel en bewezen was dat die handel in elk geval gedurende meer dan anderhalf jaar had plaatsgevonden. Het bestond dan ook niet dat de huurster daarvan niet wist. Het hof concludeerde dat de huurster ernstig rekening had moeten houden met de mogelijkheid dat de zoon zich vanuit de woning schuldig maakte aan een vorm van drugshandel die een negatieve invloed had op de woonomgeving. De huurster had nagelaten de in verband daarmee redelijkerwijs van haar te verlangen maatregelen te treffen, zoals het aanspreken van de zoon op zijn gedrag, het verbieden van het gedrag, het ontzeggen van de toegang tot de woning of het melden van de vermoedens van drugshandel bij de politie of verhuurder. Op grond van de verantwoordelijkheid die de huurster heeft voor de woning, had zij dergelijke maatregelen moeten treffen. Het hof oordeelde dat de huurster tekort was geschoten in de nakoming van haar verplichtingen om voldoende toezicht uit te oefenen op de wijze waarop de zoon met haar instemming gebruikmaakte van de woning en zij heeft zich in dat opzicht dus zelf niet als een goed huurster gedragen. Het Hof heeft de gevorderde ontbinding en ontruiming mijns inziens terecht uitgesproken.

Voor meer informatie of advies over dit onderwerp kunt u contact opnemen met Renate van der Hoeff (tel: 010 – 750 44 75 of e-mail rh@thladvocaten.nl).

Deel dit artikel:

De sharefunctionaliteit is niet beschikbaar omdat de cookies zijn uitgeschakeld. Kunnen cookies weer worden geactiveerd?

Terug naar vorige pagina
Wij gebruiken cookies om de ervaring op onze website te verbeteren, statistieken bij te houden en je toegang te geven tot onze social media.
Door gebruik te maken van deze website of door op akkoord te drukken, ga je akkoord met ons cookiebeleid. Je kan cookies ook niet accepteren.