Nieuws-detail -

Streng beleid woningstichting bij hennepkwekerij in huurwoning in rechtspraak geaccepteerd

04 oktober 2013 - Vastgoedrecht nieuws

Verhuurders van woningen, met name woningcorporaties, treden streng op tegen de aanwezigheid van hennepkwekerijen, drogerijen en knipperijen in de door hen verhuurde woningen. Verhuurders hebben een duidelijk belang om hennepplantages in woningen tegen te gaan, gelet op daaraan verbonden reële en verhoogde kansen op gevaarzetting, overlast, schade en andere serieus te nemen nadelige effecten, zoals negatieve uitstraling op de omgeving. Verhuurders dragen dit beleid vaak actief naar buiten. Hierbij valt te denken aan convenanten die worden gesloten met gemeenten ter bestrijding van overlast. Bij ontdekking van een hennepkwekerij in een woning zal de verhuurder over gaan tot beëindiging van de huurovereenkomst.

Het hof 's-Hertogenbosch heeft op 5 maart 2013 geoordeeld dat het algemeen bekend geacht mag worden dat verhuurders streng optreden tegen de aanwezigheid van hennepkwekerijen in woningen. Het hof acht het strenge beleid redelijk en aanvaardbaar omdat het nodig is voor effectieve preventie en bestrijding van hennepkwekerijen in woningen.

Gedragingen van derden in de woning

Het komt regelmatig voor dat er een hennepkwekerij in een huurwoning wordt ontmanteld. De huurder verweert zich vervolgens dikwijls door te stellen dat iemand anders de hennepkwekerij heeft geëxploiteerd. Een huurder kan zich echter niet zomaar achter een ander persoon verschuilen.

Uit de wet volgt dat de huurder jegens verhuurder op gelijke wijze als voor eigen gedragingen aansprakelijk is voor de gedragingen van hen die met zijn goedvinden het gehuurde gebruiken of zich met zijn goedvinden bevinden. De verhuurder kan de huurder aanspreken op gedragingen van derden die met zijn goedvinden in het gehuurde verblijven. Dit kan ook wanneer de huurder niet op de hoogte zou zijn van de gedragingen van derden.

Het enkele ontbreken van wetenschap van de aanwezigheid van een hennepkwekerij bij de huurders leidt niet tot de conclusie dat de tekortkoming van de huurders de ontbinding met haar gevolgen niet rechtvaardigt. Op een huurder rust namelijk een zorgplicht om toezicht te houden wat er in en rondom de woning gebeurt. Hierover ging onder meer de uitspraak van het hof 's-Hertogenbosch van 2 juli 2013.

Rechtspraak van het hof 's-Hertogenbosch

Het hof oordeelde dat huurders (op de voet van artikel 7:219 BW) aansprakelijk zijn voor de gedragingen van hun zoon. Het ging hierbij om het exploiteren van een hennepkwekerij in de schuur door de zoon, waarbij illegaal stroom werd afgetapt. Door deze gedragingen van de zoon werd de huurovereenkomst met de huurders door het hof ontbonden. Het hof oordeelde echter anders dan de kantonrechter in eerste instantie deed.

De kantonrechter oordeelde dat niet vast was komen te staan dat de huurders wetenschap hadden of op grond van omstandigheden hadden moeten hebben van de aanwezigheid van de hennepkwekerij. De kantonrechter wees de vordering tot ontbinding af.

Verhuurder is hiertegen in hoger beroep gegaan. Het hof komt vervolgens wel tot ontbinding van de huurovereenkomst. Het Hof oordeelt dat, ook al zouden de huurders van de aanwezigheid van de hennepkwekerij geen weet hebben gehad, dat niet weg neemt dat aan de huurders kan worden verweten dat zij tekort zijn geschoten in hun zorgplicht voor het gehuurde. De hennepkwekerij was al geruime tijd in de schuur aanwezig. In ieder geval een groot aantal maanden.
Het hof oordeelt dat: 'Als huurders gedurende een dergelijke ruime periode geen toezicht uitoefenen op wat hun zoon in de schuur voor activiteiten ontplooit en op wat er verborgen onder een zeil in hun tuin ligt, waardoor gedurende geruime tijd een hennepkwekerij in het gehuurde kon worden geëxploiteerd, schieten zij tekort in de nakoming van de zorgplichten die zij jegens de verhuurder voor het gehuurde hebben.'

Andere rechtspraak

Ook andere gerechtshoven waren streng voor henneptelers en drugshandelaren. Zo kwam het bij het hof Arnhem-Leeuwarden op 16 juli 2013 tot ontbinding van de huurovereenkomst wegens het dealen van wiet vanuit de woning.

Het hof 's-Hertogenbosch oordeelde op 2 juli 2013 nog dat de aanwezigheid van een grote hoeveelheid van hard- en softdrugs, een aantal zaken om drugs te verwerken en een vuurwapen een strijd met de door de verhuurder gehanteerde algemene voorwaarden oplevert. De verhuurder vorderde ontbinding van de huurovereenkomst. Het hof heeft dit toegewezen.

Conclusie

Uit de jurisprudentie en het actieve strenge beleid van verhuurders ten aanzien van hennepkwekerijen en overig drugsgerelateerde activiteiten volgt dat bij ontdekking van dergelijke activiteiten de huurder veelal zijn huurwoning zal verliezen.
De huurder kan dit enkel voorkomen door bijzondere omstandigheden aan te tonen waardoor ontbinding van de huurovereenkomst niet gerechtvaardigd zou zijn. Het enkel stellen van 'het was een ander' of 'ik wist het niet' is in ieder geval niet voldoende.

De besproken uitspraken zijn te vinden op www.rechtspraak.nl onder de volgende kenmerken:

- Hof 's-Hertogenbosch d.d. 5 maart 2013 LJNBZ3510;
- Gerechtshof 's-Hertogenbosch d.d. 2 juli 2013 ECLI:NL:GHSHE:2013:2759;
- Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden d.d. 16 juli 2013 ECLI:NL:GHSHE:2013:5252;
- Gerechtshof 's-Hertogenbosch d.d. 2 juli 2013 ECLI:NL:GHSHE:2013:2745.

Voor meer informatie of advies over dit onderwerp kunt u contact opnemen ons kantoor op telefoonnummer 010-7504475 of info@thladvocaten.nl.

 

Deel dit artikel:

De sharefunctionaliteit is niet beschikbaar omdat de cookies zijn uitgeschakeld. Kunnen cookies weer worden geactiveerd?

Terug naar vorige pagina
Wij gebruiken cookies om de ervaring op onze website te verbeteren, statistieken bij te houden en je toegang te geven tot onze social media.
Door gebruik te maken van deze website of door op akkoord te drukken, ga je akkoord met ons cookiebeleid. Je kan cookies ook niet accepteren.