Nieuws -

Nieuws

kies hieronder een rechtsgebied voor specifieke nieuwsberichten

12 juli 2024 - Vastgoedrecht nieuws
Sinds 1 juli 2024 is het zover. Tijdelijke huurovereenkomsten mogen niet meer worden gesloten, met uitzondering van  verhuur aan enkele specifieke doelgroepen. Verhuur aan deze doelgroepen is ook beperkt tot een termijn van maximaal twee jaar. De groepen waaraan...
06 februari 2024 - Vastgoedrecht nieuws
De procedure bij de huurcommissie Huurders van sociale huurwoningen kunnen in het geval zij het niet eens zijn met bijvoorbeeld huurverhogingen of als sprake is van gebreken, naar de huurcommissie stappen. De huurcommissie doet dan een uitspraak, waartegen binnen acht...
28 december 2023 - Vastgoedrecht nieuws
De afgelopen tijd is het steeds vaker in het nieuws; aanslagen met vuurwerkbommen op woningen. Vaak gaat het om sociale huurwoningen in grote steden. De burgemeester heeft na zo’n aanslag de mogelijkheid om de woning voor een bepaalde periode te sluiten. De...
19 juni 2023 - Vastgoedrecht nieuws
In een bijdrage van 20 april 2020 behandelde Paul Beekman de uitspraak van het Hof Den Haag in een casus op het snijvlak van huur en bruikleen. Die uitspraak is voorgelegd aan de Hoge Raad. De Hoge Raad heeft in een arrest van 2 juni jl. anders beslist dan het Hof deed....
22 maart 2023 - Vastgoedrecht nieuws
In een uitspraak van december vorig jaar heeft de Hoge Raad zich uitgelaten over de vraag wie wat moet bewijzen als het gaat om schade als gevolg van een onrechtmatige ontruiming. Hieronder zal ik de uitspraak bespreken, maar eerst zal ik uiteenzetten wanneer een...
12 januari 2023 - Vastgoedrecht nieuws
Huurovereenkomsten met betrekking tot woonruimte of middenstandsbedrijfsruimte kunnen net als andere overeenkomsten worden ontbonden (beëindigd) als de huurder of de verhuurder zich niet aan de afspraken houdt. Als de verhuurder wil ontbinden, bijvoorbeeld omdat de...
07 september 2022 - Vastgoedrecht nieuws
De verhuiskostenvergoeding die de huurder ontvangt bij renovatie houdt de gemoederen bezig. In een arrest van 22 april 2016 heeft de Hoge Raad de nodige duidelijkheid geschept door enkele zogenaamde prejudiciële vragen te beantwoorden. Kort samengevat overwoog de...
09 juni 2022 - Vastgoedrecht nieuws
Op 9 mei 2019 schreef ik naar aanleiding van een uitspraak van het Hof Amsterdam een bijdrage over de rechtsgeldigheid van bewijsbedingen in huurovereenkomsten. Het ging om het door veel verhuurders gebruikte beding dat het aan de huurder is om aan te tonen dat hij zijn...
08 april 2022 - Vastgoedrecht nieuws
Een verhuurder is op grond van de wet een verhuiskostenvergoeding verschuldigd als de huurder – al dan niet tijdelijk – moet verhuizen in verband met een voorgenomen renovatie. In 2016 heeft de Hoge Raad antwoord gegeven op een aantal vragen dat in dat kader...
28 februari 2022 - Vastgoedrecht nieuws
Inleiding In het geval de verhuurder een huurovereenkomst van woonruimte opzegt wegens dringend eigen gebruik en de huurder hier niet mee instemt, beslist (indien gevorderd) de rechter. Wijst de rechter de beëindigingsvordering van de verhuurder af, dan verlengt de...
30 december 2021 - Vastgoedrecht nieuws
Bij arrest van 24 december jl. heeft de Hoge Raad, naar aanleiding van zogenaamde prejudiciële vragen die waren gesteld door de kantonrechter in Roermond, duidelijkheid gegeven over de gevolgen van de coronapandemie op huurovereenkomsten met betrekking tot...
13 december 2021 - Vastgoedrecht nieuws
Er is veel te doen over de Tweebosbuurt. De wens van verhuurder Vestia en de betrokken overheden om de wijk te slopen, heeft zowel binnen als buiten de rechtszaal stof doen opwaaien, tot aan de Verenigde Naties aan toe. Binnen de rechtszaal was vooral bijzonder dat...
04 november 2021 - Vastgoedrecht nieuws
Inleiding In een huurovereenkomst voor woonruimte wordt doorgaans bepaald dat het de huurder niet toegestaan is om zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de verhuurder de woonruimte aan anderen onder te verhuren of in gebruik te geven. Bij overtreding van dit...
28 oktober 2021 - Vastgoedrecht nieuws
Inleiding / klachtplicht In artikel 6:89 van het Burgerlijk Wetboek is bepaald dat degene die een gebrekkige prestatie ontvangt daarover binnen bekwame tijd moet protesteren. Gebeurt dat niet, dan verwerkt degene die de gebrekkige prestatie heeft ontvangen zijn recht om...
12 oktober 2021 - Vastgoedrecht nieuws
Inleiding De echtgenoot of geregistreerde partner van de huurder is van rechtswege medehuurder zolang hij/ zij in de woonruimte het hoofdverblijf heeft. Als de overeenkomst met de huurder eindigt, bijvoorbeeld door opzegging, neemt de medehuurder de positie van de huurder...
06 september 2021 - Vastgoedrecht nieuws
Inleiding De Hoge Raad heeft op 16 juli 2021 een aantal prejudiciële vragen (hoe moet een rechtsregel uitgelegd worden) van een rechter beantwoord over toepassing van artikel 7:264 lid 1 Burgerlijk Wetboek (BW). Dit wetsartikel beoogt om misstanden bij het aangaan...
09 juni 2021 - Vastgoedrecht nieuws
    Uit onderzoek blijkt dat de aanwezigheid van een kantoorhond veel voordelen heeft. Een kwispelende hond brengt vrolijkheid met zich mee. De aanwezigheid van een hond kan stress verminderen. Daarnaast is er altijd een gespreksonderwerp, hetgeen de...
29 april 2021 - Vastgoedrecht nieuws
Het hebben van een dakterras of zelfs daktuin is populair. Veel mensen willen meer groen. Ook gemeenten stimuleren het hebben van een groen dak. Veel eigenaren en huurders maken hun dak tot tuin. Voor huurders geldt, dat als zij een deel van een dak inrichten als terras...
24 februari 2021 - Vastgoedrecht nieuws
  Inleiding Indien voldaan wordt aan de voorwaarden van de Leegstandwet en hiervoor een vergunning (van B & W van de gemeente) wordt gegeven, kan woonruimte worden verhuurd op basis van de Leegstandwet en geniet de huurder niet de reguliere huurbescherming. Na...
02 februari 2021 - Vastgoedrecht nieuws
  De Voorzieningenrechter van de Rechtbank Rotterdam: ECLI:NL:RBROT:2020:11805 heeft in kort geding geoordeeld over een vordering tot het intrekken van schriftelijke uitlatingen. De betreffende correspondentie was verzonden door een (beweerdelijke) bestuurder...
07 december 2020 - Vastgoedrecht nieuws
Er is in de media veel geschreven over  kwetsbare en verwarde personen vanuit allerlei perspectieven. De overheid heeft vanuit diverse invalshoeken rapporten gepubliceerd over de verwarde persoon, woonoverlast en regionale behoeften en verschillen. Deze rapporten zal...
14 september 2020 - Vastgoedrecht nieuws
InleidingNadat de Hoge Raad op 22 april 2016  (zie ook onze nieuwspagina van 4 mei 2016) een aantal vragen over renovatie en verhuiskosten heeft beantwoord, bleef het onduidelijk of de verhuiskosten ook verschuldigd zijn in geval van een renovatie waarbij een tijdelijke...
11 mei 2020 - Vastgoedrecht nieuws
InleidingDe verhuurder is in beginsel gehouden om gebreken aan het gehuurde te verhelpen als de huurder dit verlangt. Dit vloeit voort uit de hoofdverplichting van de verhuurder tot genotsverschaffing. In het verlengde daarvan geldt de verplichting voor de verhuurder om...
05 mei 2020 - Vastgoedrecht nieuws
Bij een huurovereenkomst die ziet op geliberaliseerde woonruimte (dus woonruimte met een huurprijs boven de € 737,14 - prijspeil 2020) hebben huurder en verhuurder een grote vrijheid om afspraken te maken over de huurprijs. In de uitspraak van de Hoge Raad van 24 april...
20 april 2020 - Vastgoedrecht nieuws
 InleidingVan verhuur van woonruimte is sprake als de overeenkomst voldoet aan de kenmerken: (i) het in gebruik verstrekken van woonruimte door de verhuurder aan de huurder; (ii) tegen een bepaalde tegenprestatie van de huurder. Betaalt een gebruiker alleen voor de kosten...
10 april 2020 - Vastgoedrecht nieuws
InleidingSinds 1 januari 2016 is het mogelijk om een tijdelijke huurovereenkomst voor woonruimte te sluiten voor een maximale duur van twee jaar. Deze tijdelijke huurovereenkomst mag niet voor bepaalde tijd worden verlengd. Het is dus na afloop van de bepaalde tijd alles...
10 april 2020 - Vastgoedrecht nieuws
InleidingDe verhuurder van bedrijfsruimte staat veelal voor lastige keuzes tijdens de coronacrisis, zeker als de huurder aangeeft geheel of gedeeltelijk te stoppen met betalen van de huur. Wat kun je dan als verhuurder en waar doe je verstandig aan? En wat als de huurder...
06 april 2020 - Vastgoedrecht nieuws
InleidingAls een geschil wordt opgelost en de afspraken in een overeenkomst worden neergelegd, wordt daarin meestal opgenomen dat de partijen elkaar 'finale kwijting' verlenen. Het idee is dat daarmee het geschil voor goed van de baan is. Maar ook over zo'n...
18 februari 2020 - Vastgoedrecht nieuws
InleidingOp 19 november 2019 heeft het Gerechtshof Amsterdam zich uitgesproken over een huurgeschil omtrent een door partijen gesloten 'huurovereenkomst bedrijfsruimte' (vindplaats: ECLI:NL:GHAMS:2019:4130). In de huurovereenkomst wordt aan de huurder de mogelijkheid...
22 januari 2020 - Vastgoedrecht nieuws
Inleiding / de casusAangrenzende erven en met name tuinen in stedelijke omgevingen worden op allerlei manieren van elkaar gescheiden. De meest voorkomende zijn een stenen muur, een houten schutting, een heg of haag en - zeker in nieuwbouwwijken -, rasterwerk met klimop op...
26 september 2019 - Vastgoedrecht nieuws
Partijen kunnen elke titel boven een overeenkomst zetten die zij willen, maar uiteindelijk gaat het erom wat ze hebben bedoeld met elkaar te willen aangaan. Je kunt een schriftelijke overeenkomst met elkaar aangaan en daarvoor een model huurovereenkomst gebruiken. Als...
03 juli 2019 - Vastgoedrecht nieuws
De rechtbank Rotterdam heeft zich in een uitspraak van 26 april 2019 gebogen over de vraag of een huurovereenkomst voor kantoorruimte op grond van onvoorziene omstandigheden voortijdig beëindigd kan worden als de financiële positie van de huurder verslechtert en of de...
09 mei 2019 - Vastgoedrecht nieuws
Het Hof Amsterdam heeft zich in een uitspraak van 2 april 2019 gebogen over de vraag of een in de huurovereenkomst opgenomen bewijsbeding, inhoudende dat de bewijslast inzake het hebben van hoofdverblijf in het gehuurde op de huurster rust, oneerlijk is in de zin van de...
19 november 2018 - Vastgoedrecht nieuws
InleidingHet zal de lezer van dit artikel bekend zijn dat de huurder van een woning waarin renovatiewerkzaamheden plaatsvinden aanspraak kan maken op een verhuiskostenvergoeding als die verhuizing nodig is om de renovatiewerkzaamheden mogelijk te maken. De...
15 oktober 2018 - Vastgoedrecht nieuws
Het komt geregeld voor dat de verhuurder dringende werkzaamheden en/of renovatiewerkzaamheden aan de woning moet uitvoeren. Hierbij is het in bepaalde gevallen noodzakelijk dat de huurder de woning (tijdelijk) verlaat en derhalve verhuist. De verhuurder kan dan een...
09 augustus 2018 - Vastgoedrecht nieuws
Huurdersorganisaties hebben recht op informatie, overleg en advies ten aanzien van diverse onderwerpen, die worden genoemd in de Wet op het Overleg Huurders Verhuurder (hierna in het kort: Overlegwet). De Overlegwet geeft de huurdersorganisatie een instemmingsrecht als...
17 april 2018 - Vastgoedrecht nieuws
We zien het regelmatig, kinderen die in de criminaliteit geraken en hun ouders daarmee in de problemen brengen. Wanneer sprake is van een huurwoning, dan rijst de vraag hoe het goed huurderschap zich verhoudt tot het onrechtmatige gedrag van de kinderen.De huurder is...
08 maart 2018 - Vastgoedrecht nieuws
 Wanneer de huurovereenkomst eindigt, zal de huurder die moet vertrekken in de regel kosten moeten maken. De huurder kan in bepaalde gevallen aanspraak maken op een tegemoetkoming in de verhuis- en inrichtingskosten. Ten aanzien van de verhuur van een bedrijfsruimte in de...
15 februari 2018 - Vastgoedrecht nieuws
 Met het grote aantal ZZP'ers in ons land komt regelmatig de vraag naar boven of de huurwoning kan worden ingezet voor bedrijfsmatige activiteiten. In veel gevallen hebben verhuurders een verbod opgenomen in de huurovereenkomst of bijbehorende algemene voorwaarden, dat...
07 december 2017 - Vastgoedrecht nieuws
Normaal gesproken wordt de overeenkomst met een partij die wanpresteert ontbonden en gaan partijen uit elkaar. Sociale verhuurders hebben echter vaak een beleid om wanpresterende huurders, zelfs na een toewijzend vonnis, toch nog een laatste kans te geven mits de huurder...
30 oktober 2017 - Vastgoedrecht nieuws
Wanneer sprake is van een huurachterstand (of meer in het algemeen, wanneer een schuldeiser een vordering heeft), dan zal de huurder gesommeerd worden. Doorgaans wordt dan ook aanspraak gemaakt op rente en kosten. Met betrekking tot het vorderen van (buitengerechtelijke)...
24 oktober 2017 - Vastgoedrecht nieuws
De titel klinkt logisch, maar het is niet altijd duidelijk wie de rechtmatige schuldeiser is. In deze actualiteit bespreek ik een arrest van de Hoge Raad van 6 oktober 2017. Wat was er aan de hand?Op het zonnige Sint Maarten huurt meneer X een stuk grond van meneer Y....
04 oktober 2017 - Vastgoedrecht nieuws
Met alle technologische ontwikkelingen zijn camerasystemen in de loop der jaren toegankelijker geworden voor particulieren. Steeds vaker maken huurders danwel woningeigenaren gebruik van een beveiligingscamera. Er zijn verschillende opties mogelijk. Zo kan ervoor gekozen...
20 juni 2017 - Vastgoedrecht nieuws
Huurders klussen wat af. De mooiste bouwwerken worden in woningen aangetroffen in de meest prachtige kleuren. De teleurstelling is groot wanneer een huurder de met bloed, zweet en tranen gerealiseerde creatie moet weghalen. En sommige huurders doen dat dus niet. Misschien...
11 mei 2017 - Vastgoedrecht nieuws
Verhuurders worden regelmatig geconfronteerd met gevallen waarin een woning of een bedrijfsruimte is gebruikt voor illegale doeleinden, zoals prostitutie of drugshandel/vervaardiging. Wanneer daar sprake van is, kan een burgemeester besluiten een woning of een...
08 mei 2017 - Vastgoedrecht nieuws
Bestuurders van verenigingen en stichtingen opgelet! U zult niet de eerste zijn – en ook niet de laatste – die onder sociale druk instemt met een bestuursfunctie bij de stichting of de vereniging. Het zal ongetwijfeld ook voorkomen, dat gevraagd wordt om op papier...
14 april 2017 - Vastgoedrecht nieuws
We vinden het belangrijk om te weten hoe groot een woning is. Dat bepaalt mede de waarde van een woning. Bij het opmeten van een woning hanteren veel makelaars een meetinstructie, die is vastgesteld door NVM, VBO Makelaar, Vastgoed PRO, Vereniging Nederlandse Gemeenten en...
25 januari 2017 - Vastgoedrecht nieuws
Minder meters gekregen dan in huurovereenkomst vermeld. Huurrestitutie? BVO of VVO? Een vaste huurprijs of een huurprijs per m2?In de praktijk wordt vaak gebruik gemaakt van de model huurovereenkomsten van de Raad voor Onroerende Zaken. Over de inhoud van deze modellen is...
30 november 2016 - Vastgoedrecht nieuws
Rotterdamse huurzaken wekken altijd onze belangstelling. Maar als de kwestie zich afspeelt in het naast ons gelegen Beurs-World Trade Center, heeft dat helemaal onze interesse.De kwestie ziet op een Rotterdams advocatenkantoor dat een ruimte huurt in het Beurs-WTC. Voor...
24 oktober 2016 - Vastgoedrecht nieuws
Eerder schreven wij al over de Wet doorstroming huurmarkt, waarvan een deel op 1 juli 2016 in werking is getreden. Door deze wet zijn de mogelijkheden voor tijdelijke verhuur verder uitgebreid. Wij krijgen regelmatig de vraag welke mogelijkheden de woningcorporatie heeft...
16 september 2016 - Vastgoedrecht nieuws
In de meeste huurovereenkomsten is, of dit nu voor woonruimte of bedrijfsruimte is, een bepaling opgenomen met betrekking tot de wijze van huuropzegging. Doorgaans wordt afgesproken dat de huurovereenkomst moet worden opgezegd door het versturen van een opzeggingsbrief...
14 september 2016 - Vastgoedrecht nieuws
De rechtspraak kent een strenge lijn met betrekking tot hennep in (sociale) huurwoningen, dat zal bij u bekend zijn. Toch komt het nog voor, dat door een kantonrechter wordt afgeweken van die strenge lijn. Het hof Amsterdam, nadat de verhuurder in hoger beroep is gegaan,...
17 augustus 2016 - Vastgoedrecht nieuws
Sinds 1 juli 2016 is een deel van de Wet doorstroming huurmarkt in werking getreden. Door deze wet zijn de mogelijkheden voor tijdelijke verhuur verder uitgebreid. In de korte tijd dat deze regeling in werking is zijn wij in onze praktijk al een aantal gevallen...
04 mei 2016 - Vastgoedrecht nieuws
Een verhuurder is ingevolge de wet een zogeheten verhuiskostenvergoeding verschuldigd als de huurder (tijdelijk) dient te verhuizen in verband met een voorgenomen renovatie. Over de verschuldigdheid van de verhuiskostenvergoeding heeft enige tijd onduidelijkheid bestaan...
18 april 2016 - Vastgoedrecht nieuws
Het komt vaker voor dat verhuurders er mee instemmen dat een huurder de woning gedurende een bepaalde periode in gebruik geeft aan een zogenaamde 'huisbewaarder'. De meeste verhuurders voeren hier een beleid in. Vanwege studie of werk in het buitenland kan het zijn dat...
11 april 2016 - Vastgoedrecht nieuws
Naar aanleiding van een onlangs gewezen arrest van het hof Amsterdam wordt in dit artikel nog eens ingegaan op de vraag welk gewicht toekomt aan een verliesgevende exploitatie van woonruimte of middenstandsbedrijfsruimte in het geval dat de verhuurder de huurovereenkomst...
04 december 2015 - Vastgoedrecht nieuws
Bij de koop van een woning wordt door verkopers veelal gebruik gemaakt van een standaard NVM-koopakte. Dergelijke koopaktes bevatten een bepaling, waarin de verkoper garandeert dat de onroerende zaak bij de eigendomsoverdracht de feitelijke eigenschappen zal bezitten die...
12 oktober 2015 - Vastgoedrecht nieuws
Op deze website in een stuk van 4 oktober 2013 is geschreven over de acceptatie in de rechtspraak van het strenge beleid dat woningstichtingen voeren als het gaat om hennepkwekerijen in huurwoningen. De lijn in de rechtspraak is duidelijk: de aanwezigheid van een...
09 oktober 2015 - Vastgoedrecht nieuws
Het overlijden van een huurder is niet alleen bijzonder tragisch voor de nabestaanden, verhuurders staan vaak voor het dilemma hoe zij de beëindiging van de huur en de oplevering van het gehuurde correct dienen af te wikkelen. Hieronder zullen de twee scenario's behandeld...
07 juli 2015 - Vastgoedrecht nieuws
De gedragsaanwijzing is overgewaaid vanuit Engeland. Wanneer sprake is van overlast, maar deze niet heel ernstig is en/of wanneer de verhuurder de huurovereenkomst in beginsel niet wil ontbinden, dan kan een gedragsaanwijzing uitkomst bieden.In de praktijk zal een...
09 april 2015 - Vastgoedrecht nieuws
Bij het einde van de huurovereenkomst, zowel voor bedrijfsruimte als voor woonruimte, heeft een huurder recht op teruggave van de waarborgsom die de huurder bij aanvang van de huurovereenkomst aan de verhuurder heeft overgemaakt. Verhuurders verlangen veelal een...
05 december 2014 - Vastgoedrecht nieuws
Recent heeft het hof Arnhem-Leeuwarden zich uitgelaten over de vraag of de situering van parkeerhavens ten opzichte van het appartement van een huurder en de daarmee gepaard gaande geluidsoverlast een gebrek opleveren in de zin van artikel 7:204 BW. De huurder meent van...
18 november 2014 - Vastgoedrecht nieuws
In juli 2012 is op deze website een artikel geplaatst dat ingaat op de grenzen die de wet stelt aan de vrijheid van een verhuurder om een voordeel voor zichzelf te bedingen bij het aangaan van de huurovereenkomst woonruimte, zónder dat daar een prestatie tegenover staat...
17 juli 2014 - Vastgoedrecht nieuws
Meer dan eens komt het voor dat een verhuurder te maken heeft met een onder bewind gestelde huurder. Als een huurder niet (meer) in staat is zelf ten volle zijn vermogensrechtelijke belangen behoorlijk waar te nemen, kan immers over zijn goederen een bewind worden...
16 juli 2014 - Vastgoedrecht nieuws
Een huurder die zijn bedrijfsruimte met zijn bedrijfsnaam wil verfraaien en zichzelf zichtbaar wil maken voor het publiek, heeft niet alleen te maken met zijn eigen smaak en wensen, maar ook met publiekrechtelijke regelingen en de smaak en wensen van de verhuurder....
11 juli 2014 - Vastgoedrecht nieuws
Vanuit de praktijk merken we dat verhuurders, huurders en buren lang niet altijd op de hoogte zijn van hun juridische positie als het gaat om het verwijderen van opschietende bomen, het snoeien van hagen en de locatie van bomen ten opzichte van de erfgrens. Er is in het...
10 juli 2014 - Vastgoedrecht nieuws
THL heeft al meerdere keren geschreven over overlast: Zo is er een artikel over de normen voor lawaaioverlast, een artikel over overlast binnen de VvE en een artikel over huisdieren die overlast veroorzaken. Ook is geschreven over de gemengde overeenkomst, waarbij een...
01 juli 2014 - Vastgoedrecht nieuws
De Hoge Raad heeft zich uitgelaten over de situatie waarin een (hoofd)huurder vertrekt en een onderhuurder blijft zitten en met de verhuurder onderhandelt over een rechtstreekse huurovereenkomst. In die onderhandelingsperiode is er geen sprake van een huurovereenkomst...
01 april 2014 - Vastgoedrecht nieuws
Op 22 januari 2014 is er reeds in deze rubriek een artikel geplaatst over het arrest van de Hoge Raad van 1 november 2013 inzake splitsing van appartementsrechten. De uitleg van splitsingsstukken (in het geval dat de inhoud hiervan niet met elkaar overeenstemt) stond in...
24 januari 2014 - Vastgoedrecht nieuws
Belangrijke uitspraak voor veel verenigingen!De noodzaak tot bezuinigen is voor veel gemeenten aanleiding om de (huur)tarieven voor het gebruik van sportaccommodaties op te schroeven. Verhoging van de huur heeft uiteraard een aanzienlijke lastenverzwaring voor de...
23 december 2013 - Vastgoedrecht nieuws
Bij het kopen van een appartement komen doorgaans in ieder geval de volgende documenten langs: een eigendomsakte en de notariële akte van splitsing (ook wel splitsingsakte genoemd).De eigendomsakte is het bewijs van eigendom. Uit de eigendomsakte volgt wie de...
04 oktober 2013 - Vastgoedrecht nieuws
Verhuurders van woningen, met name woningcorporaties, treden streng op tegen de aanwezigheid van hennepkwekerijen, drogerijen en knipperijen in de door hen verhuurde woningen. Verhuurders hebben een duidelijk belang om hennepplantages in woningen tegen te gaan, gelet op...
20 augustus 2013 - Vastgoedrecht nieuws
De Hoge Raad geeft bij arrest van 19 april 2013 (ECLI:NL:HR:2013:BY6108) nieuwe regelsWanneer een huurder van bedrijfsruimte (waaronder kantoorruimte) failliet gaat, kunnen zowel de curator als de verhuurder de huurovereenkomst tussentijds opzeggen, waarbij een aantal...
28 juni 2013 - Vastgoedrecht nieuws
Artikel 7:204 lid 2 BW bevat de volgende definitie van een gebrek aan een gehuurde zaak: 'een staat of eigenschap of een andere niet aan de huurder toe te rekenen omstandigheid, waardoor het gehuurde niet het genot kan verschaffen dat een huurder bij het aangaan van de...
21 juni 2013 - Vastgoedrecht nieuws
Het houden van huisdieren wordt als normaal beschouwd. Blaffende honden, uitwerpselen in tuinen en stankoverlast kunnen de nadelige gevolgen zijn van een buurman of huurder die huisdieren houdt. Wat is acceptabel en wat hebben buren van elkaar te tolereren als het gaat...
22 maart 2013 - Vastgoedrecht nieuws
Veel mensen zullen zich kunnen vinden in het uitgangspunt dat de gebruiker van een levering of dienst dient bij te dragen in de kosten daarvan. Evenveel mensen zullen vinden dat niemand hoeft te betalen voor iets waarom hij of zij niet heeft gevraagd.Eind vorig jaar...
20 maart 2013 - Vastgoedrecht nieuws
Bij het aangaan van elke overeenkomst is het belangrijk dat partijen de verplichtingen over en weer duidelijk bespreken en goed vastleggen. Dit geldt ook bij het aangaan van een huurovereenkomst. Heldere afspraken kunnen veel onenigheden en juridische procedures...
18 januari 2013 - Vastgoedrecht nieuws
De Raad voor Onroerende Zaken heeft in 2012 een nieuw model huurovereenkomst voor 290-bedrijfsruimte vastgesteld, welk model met de daarbij behorende algemene bepalingen op 2 oktober 2012 beschikbaar is gesteld. In dit bericht worden de meest in het oog springende...
18 januari 2013 - Vastgoedrecht nieuws
Op 5 mei 2012 verscheen op deze website een bijdrage over de verhouding tussen verhuur op grond van de leegstandwet en verhuur naar zijn aard van korte duur. Hierin werd ingegaan op de twee belangrijkste wettelijke uitzonderingen op de hoofdregel dat tijdelijke verhuur...
09 november 2012 - Vastgoedrecht nieuws
De wijze waarop de hoogte van de huurprijs van woningen wordt vastgesteld, is vastgelegd in meerdere wetten en regels. Uitgangspunt van de wet is dat partijen vrij zijn om de hoogte van de huurprijs in onderling overleg vast te stellen. Dit uitgangspunt wordt in...
09 november 2012 - Vastgoedrecht nieuws
Het Gerechtshof Den Haag heeft zich op 16 oktober jl. uitgelaten over de vraag of een verhuurder een huurovereenkomst wegens dringend eigen gebruik op kan zeggen na beëindiging van de studie van de huurder.De feitenHuurder (destijds student) huurt sinds juni 2005 een...
21 september 2012 - Vastgoedrecht nieuws
Als je maar lang genoeg iets in bezit houdt, word je vanzelf eigenaar. Ben je te goeder trouw bezitter van een onroerende zaak, dan word je na tien jaar eigenaar. Ben je te kwader trouw, dan duurt het twintig jaar. Na die tijd verjaart namelijk de vordering van de...
06 september 2012 - Vastgoedrecht nieuws
Bij de koop van een bedrijfspand is de oppervlakte een belangrijk element. Dit geldt met name wanneer het bedrijfspand wordt gekocht met de bedoeling dat te gaan verhuren.Immers, de huurprijs wordt bepaald aan de hand van het aantal vierkante meters. Wanneer de...
27 augustus 2012 - Vastgoedrecht nieuws
Artikel 7:290 e.v. BW strekt tot bescherming van huurders van zogenoemde middenstandsbedrijfsruimte. Het huurregime van artikel 7:290 e.v. BW is onder andere van toepassing als de huurovereenkomst betrekking heeft op een gebouwde onroerende zaak of een gedeelte...
25 juli 2012 - Vastgoedrecht nieuws
Op een overeenkomst van huur en verhuur die betrekking heeft op een onbebouwd onroerend goed (een stuk grond), zijn geen bijzondere, aan huurders bescherming biedende, bepalingen van toepassing. Dat betekent dat de 'gewone' regels van het verbintenissenrecht en de...
12 juli 2012 - Vastgoedrecht nieuws
De wet kent een bijzonder artikel dat, net als veel andere wetsartikelen binnen het woonruimtehuurrecht, ingrijpt in de contractsvrijheid tussen partijen. De wet stelt namelijk grenzen aan de vrijheid van een partij (meestal de verhuurder) om een voordeel voor zichzelf te...
25 juni 2012 - Vastgoedrecht nieuws
Een huurovereenkomst van woonruimte kan op verschillende manieren ten einde komen. Hieronder zal eerst kort worden stil gestaan bij de meest gangbare wijze waarop een huurovereenkomst eindigt, opzegging. Vervolgens zal worden stilgestaan bij de mogelijkheid van...
04 mei 2012 - Vastgoedrecht nieuws
Huurders van woonruimte worden op grond van het huurrecht beschermd op het gebied van de hoogte van de huur en de beëindiging van de huurovereenkomst. Deze huurbescherming brengt onder andere met zich mee dat verhuurders slechts beperkte opzegmogelijkheden hebben en...
30 april 2012 - Vastgoedrecht nieuws
Een eigenaar van een woning, die onderdeel uitmaakt van een appartementencomplex, veroorzaakt ernstige geluidsoverlast en gedraagt zich bovendien intimiderend jegens andere eigenaren binnen het complex.De overlast is structureel en de overlastveroorzaker is ongevoelig...
16 april 2012 - Vastgoedrecht nieuws
Op 1 oktober 2010 is de Wet Kraken en Leegstand van kracht geworden. Doel van deze wet is om zowel kraken als leegstand te bestrijden. Dat is gebeurd door kraken strafbaar te stellen en door de gemeenten extra wettelijke mogelijkheden te geven om leegstand van...
09 maart 2012 - Vastgoedrecht nieuws
Verhuurders hechten er in de regel waarde aan dat huurders hun hoofdverblijf hebben in de gehuurde woning. Twee recente uitspraken van de Gerechthoven Arnhem en Amsterdam hebben wat meer duidelijkheid geschept over de (bewijs)positie van de verhuurder als deze besluit een...
06 februari 2012 - Vastgoedrecht nieuws
In een dichtbevolkt land als Nederland zullen dicht naast elkaar wonende buren vrijwel altijd enig geluid van elkaar horen. Van buren mag worden verwacht dat zij op dit punt zo veel mogelijk rekening met elkaar houden. Terwijl incidenteel lawaai voor de meeste buren nog...
02 januari 2012 - Vastgoedrecht nieuws
Nederlandse woningcorporaties bestemmen in het kader van een woonproject geregeld een cluster van aangepaste woningen voor verhuur aan bijzondere groepen huurders. Naast projecten voor senioren betreft dit bijvoorbeeld ook woonprojecten voor ADL-bewoners, die van een op...
Wij gebruiken cookies om de ervaring op onze website te verbeteren, statistieken bij te houden en je toegang te geven tot onze social media.
Door gebruik te maken van deze website of door op akkoord te drukken, ga je akkoord met ons cookiebeleid. Je kan cookies ook niet accepteren.