Nieuws -

Nieuws

kies hieronder een rechtsgebied voor specifieke nieuwsberichten

03 april 2024 - Arbeidsrecht nieuws
De Hoge Raad heeft zich onlangs uitgelaten over een geschil tussen ambulancepersoneel en hun werkgever. Het ging om het ambulancepersoneel op Terschelling en Vlieland dat zogenaamde bereikbaarheidsdiensten draaide.  deze bereikbaarheidsdiensten kunnen de werknemers...
03 november 2023 - Arbeidsrecht nieuws
Tijdens (de eerste twee jaren van) ziekte heeft de werknemer recht op doorbetaling van loon. In een aantal gevallen heeft de werkgever het recht om het loon tijdens ziekte stop te zetten. Een van die gevallen doet zich voor als de werknemer ‘zonder deugdelijke grond...
24 augustus 2023 - Arbeidsrecht nieuws
Inleiding De rechten en plichten omtrent het opbouwen en opnemen van vakantie zijn voor een belangrijk deel geregeld in de wet. Daaruit volgt onder meer dat werknemers recht hebben op een aantal vakantiedagen dat gelijk is aan vier keer de overeengekomen wekelijkse...
17 januari 2023 - Arbeidsrecht nieuws
In 2023 wijzigt weer een aantal regels in het arbeidsrecht. Hieronder treft u de meest in het oog springende en/of meest relevante kort samengevat: Recht op thuiswerken en thuiswerkvergoeding De Wet flexibel werken wordt vervangen door de Wet werken waar je wilt. De...
27 september 2022 - Arbeidsrecht nieuws
Inleiding In mijn bijdrage van 24 juli 2013 heb ik stil gestaan bij de arbeidsrechtelijke gevolgen van het ondergaan van een cosmetische ingreep. Uitgangspunt in de rechtspraak sindsdien is dat de werknemer voor het ondergaan van die ingreep vrije dagen dient op te...
28 juni 2022 - Arbeidsrecht nieuws
  Op 1 augustus a.s. treedt de Wet transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden in werking. Hiermee wordt de EU-richtlijn transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden geïmplementeerd. De wet brengt de nodige wijzigingen met zich mee. Hieronder zet ik de...
24 januari 2022 - Arbeidsrecht nieuws
  Covid-19 heeft ook in het arbeidsrecht al enige tijd de aandacht. Werkgevers en werknemers worstelen met de vraag of werknemers zonder vaccinatie van de werkplek kunnen worden geweerd en andersom of werknemers kunnen weigeren naar de werkplek te komen als zij zich...
08 november 2021 - Arbeidsrecht nieuws
Inleiding Bij een voorgenomen ontslag wegens bedrijfseconomische redenen moet de werkgever eerst een ontslagvergunning vragen aan het UWV. Wordt deze vergunning geweigerd, dan kan de werkgever de kantonrechter vragen om de arbeidsovereenkomst op dezelfde grond te...
07 september 2021 - Arbeidsrecht nieuws
Inleiding Als een werknemer met een lease-auto langere tijd ziek is, komt vaak de vraag naar voren of de lease-auto moet worden ingeleverd. In een recente uitspraak heeft het Hof Den Haag zich uitgelaten over de vraag of dat is toegestaan en, zo ja, of daar dan een...
03 juni 2021 - Arbeidsrecht nieuws
Na een ontslag op staande voet kan de werknemer de rechter verzoeken om dit ontslag te vernietigen. Deze bevoegdheid vervalt echter twee maanden na de dag waarop de arbeidsovereenkomst is geëindigd (artikel 7:686a lid 4, aanhef en onder a, BW). In de hieronder...
28 april 2021 - Arbeidsrecht nieuws
Op 1 januari 2020 is de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra) in werking getreden. Dat betekent voor de meeste ambtenaren dat zij sinds die datum werken op basis van een arbeidsovereenkomst in plaats van een ambtelijke aanstelling. Hun rechtspositie wordt...
12 maart 2021 - Arbeidsrecht nieuws
In een casus die leidde tot een uitspraak van de kantonrechter Almere kwamen onlangs twee regelingen over de transitievergoeding in botsing. De eerste regel is die over de opzeggende partij. Als de werkgever een arbeidsovereenkomst beëindigt, heeft de werknemer...
30 november 2020 - Arbeidsrecht nieuws
In een uitspraak van 6 november 2020 heeft de Hoge Raad bepaald dat voor de beantwoording van de vraag of een overeenkomst een arbeidsovereenkomst is, de bedoeling van partijen niet van belang is. Waar het wel om gaat, is of de overeengekomen rechten en verplichtingen...
11 augustus 2020 - Arbeidsrecht nieuws
De Hoge Raad heeft een uitspraak gedaan over de gevolgen van een onregelmatige opzegging (in dit geval met een onjuiste opzegtermijn en tegen een onjuiste datum) van de arbeidsovereenkomst en de transitievergoeding. De Hoge Raad is van mening dat de hoogte van de...
24 juni 2020 - Arbeidsrecht nieuws
De Hoge Raad heeft onlangs beslist over de gevolgen van een loonbetalingsachterstand voor de verplichting van de zieke werknemer om mee te werken aan re-integratie. Waar de rechtbank en in hoger beroep het Hof vond dat de werknemer gewoon moest meewerken, dacht de Hoge...
30 maart 2020 - Arbeidsrecht nieuws
 InleidingDe uitspraak van de Hoge Raad van 21 februari 2020 gaat over de vraag of een arbeidsovereenkomst gedeeltelijk kan worden ontbonden of op een andere wijze gedeeltelijk kan worden beëindigd. De Hoge Raad laat zich ook uit over de vraag of de rechter in hoger...
17 februari 2020 - Arbeidsrecht nieuws
 InleidingOp grond van het algemene burgerlijke recht kan een overeenkomst worden vernietigd wanneer die door bedreiging, bedrog of misbruik van omstandigheden tot stand is gekomen. Als een overeenkomst op één van deze gronden wordt vernietigd, werkt deze vernietiging...
20 januari 2020 - Arbeidsrecht nieuws
In haar (prejudiciële) uitspraak van de Hoge Raad van 8 november 2019  heeft de Hoge Raad geoordeeld over slapende dienstverbanden. Dit zijn arbeidsovereenkomsten met arbeidsongeschikte werknemers, waarin werkgevers na het eindigen van hun verplichting tot betaling van...
19 december 2019 - Arbeidsrecht nieuws
 OnderwerpDeze uitspraak van de Hoge Raad gaat over de wijze waarop de rechter het beroep van de werkgever op een eenzijdig wijzigingsbeding als bedoeld in art. 7:613 BW moet beoordelen. De werkgever heeft in dit geval op basis van een eenzijdig wijzigingsbeding de...
07 november 2019 - Arbeidsrecht nieuws
Na de Wet Werk en Zekerheid (WWZ) komt de volgende verandering in het arbeidsrecht er al weer aan met de Wet arbeidsmarkt in balans (WAB). Per 1 januari 2020 worden de wijzigingen van kracht. Hoog tijd om de belangrijkste wijzigingen op een rijtje te zetten.Ketenregeling...
12 augustus 2019 - Arbeidsrecht nieuws
Alweer ruim drie jaar geleden staakten de Nederlandse piloten van EasyJet voor betere arbeidsvoorwaarden. EayJet vloog daarop eigen buitenlandse piloten met betere arbeidsvoorwaarden in om de vluchten van de Nederlandse piloten over te nemen. Over de toelaatbaarheid...
17 juli 2019 - Arbeidsrecht nieuws
Bij een verstoring van de arbeidsverhouding kan de kantonrechter de arbeidsovereenkomst ontbinden. De werknemer krijgt dan een transitievergoeding. Indien er sprake is van ernstig verwijtbaar handelen of nalaten van de werkgever, kan de kantonrechter aan de werknemer...
24 juni 2019 - Arbeidsrecht nieuws
Het zal de lezers van deze actualiteit bekend zijn dat een werknemer die op initiatief van de werkgever wordt ontslagen of waarvan het contract niet wordt verlengd, recht heeft op een transitievergoeding. Die vergoeding is afhankelijk is van de lengte van het...
05 juni 2019 - Arbeidsrecht nieuws
 Als een onderneming ten gevolge van een overeenkomst, fusie, of splitsing, overgaat in andere handen, is de vraag of de werknemers van de overgedragen onderneming ook overgaan naar de nieuwe eigenaar. De nieuwe eigenaar zet het bedrijf voort maar de werknemers van de...
06 maart 2019 - Arbeidsrecht nieuws
Met de invoering van de Wet Werk en Zekerheid is wettelijk vastgelegd wanneer een werknemer bij ontslag recht heeft op een vergoeding. Deze transitievergoeding is door de werkgever verschuldigd aan de werknemer die twee jaar of langer in dienst is geweest en die niet zelf...
15 januari 2019 - Arbeidsrecht nieuws
 Per 1 januari 2019 is in het arbeidsrecht een aantal wijzigingen doorgevoerd. De belangrijkste vindt u hieronder op een rijtje.Invoering geboorteverlofPer 1 januari 2019 hebben partners na de geboorte van een kind in plaats van twee dagen verlof, een werkweek verlof met...
13 december 2018 - Arbeidsrecht nieuws
 De Hoge Raad heeft zich in een uitspraak van 26 oktober 2018 gebogen over de vraag of nieuw gebleken feiten die na de ontbindingsprocedure bekend zijn geworden, kunnen meebrengen dat de werknemer aanspraak heeft op een (aanvullende) ontbindingsvergoeding.FeitenEen...
06 november 2018 - Arbeidsrecht nieuws
Met de invoering van de Wet Werk en Zekerheid is wettelijk vastgelegd wanneer een werknemer bij ontslag recht heeft op een vergoeding. Deze transitievergoeding is door de werkgever verschuldigd aan de werknemer die twee jaar of langer in dienst is geweest en die niet zelf...
29 augustus 2018 - Arbeidsrecht nieuws
InleidingEen arbeidsovereenkomst kan op meerdere manieren tot een einde komen.Één van die manieren is het sluiten van een zogenaamde vaststellingsovereenkomst tussen de werkgever en de werknemer. Volgens de wet (artikel 7:900 van het Burgerlijk Wetboek) binden partijen...
17 juli 2018 - Arbeidsrecht nieuws
Huurachterstand verrekenen met verhuiskosten- of ongeriefsvergoeding?De verhuurder kan vanwege te verrichten werkzaamheden aan de huurwoning een verhuiskostenvergoeding of een ongeriefsvergoeding verschuldigd zijn aan zijn huurders. Stel nu dat de verhuurder deze...
31 mei 2018 - Arbeidsrecht nieuws
Met de komst van de WWZ is het arbeidsrecht ingrijpend veranderd. Enkele van die veranderingen, zoals de wijziging van de ketenregeling en de aanzegplicht, hebben veel aandacht gekregen. De wijzigingen in de zogenaamde herplaatsingsverplichting, die inhoudt dat een...
23 april 2018 - Arbeidsrecht nieuws
Na de invoering van de Wet Werk en Zekerheid (WWZ) kwam er op verschillende onderdelen van die wet kritiek. In het regeerakkoord van oktober vorig jaar werden al plannen aangekondigd om het arbeidsrecht te wijzigen en nu ligt er een wetsvoorstel, genaamd de Wet...
14 maart 2018 - Arbeidsrecht nieuws
Werknemers brengen veel tijd met elkaar en hun leidinggevenden op de werkvloer door. Het is onvermijdelijk dat er zo nu en dan conflicten ontstaan over bijvoorbeeld de invulling van de werkzaamheden, de wijze van leiding geven of ziekte. Veel conflicten worden, al dan...
29 januari 2018 - Arbeidsrecht nieuws
Het is algemeen bekend dat werkgevers dienen te zorgen voor een veilige werkplek en dat zij aansprakelijk zijn als werknemers een ongeval overkomt tijdens het werk dat te wijten is aan een onveilige werkplek. De werkgever kan niet makkelijk aan aansprakelijkheid ontkomen....
13 december 2017 - Arbeidsrecht nieuws
Sinds de invoering van de Wet werk en zekerheid per 1 januari 2015, heeft de werkgever die een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd van zes maanden of langer sluit een zogenaamde aanzegplicht. Deze aanzegplicht houdt in dat de werkgever de werknemer uiterlijk één maand...
16 oktober 2017 - Arbeidsrecht nieuws
In een bijdrage van 31 mei 2016 besprak ik dat het relatiebeding wordt beschouwd als een bijzondere vorm van het concurrentiebeding, die erop neer komt dat het een werknemer wordt verboden om na de arbeidsovereenkomst contacten te onderhouden met bepaalde relaties van de...
09 augustus 2017 - Arbeidsrecht nieuws
De transitievergoeding en de billijke vergoedingMet de invoering van de Wet werk en zekerheid per 1 juli 2015 is er meer duidelijkheid gekomen over de vergoeding die werkgevers aan werknemers moeten betalen bij beëindiging van het dienstverband. Aan iedere werknemer die...
03 juli 2017 - Arbeidsrecht nieuws
Het Europese Hof van Justitie heeft op 22 juni 2017 in een – volgens de vakbonden historische – uitspraak geconcludeerd dat de zogenaamde pre-pack procedure niet is uitgezonderd van de Europese richtlijn overgang van onderneming. Dat betekent dat de  rechten en plichten...
02 mei 2017 - Arbeidsrecht nieuws
Iedere onderneming beschikt over gevoelige informatie die bedoeld is om intern te blijven. Denk aan het bekende voorbeeld van het recept van Coca-Cola, maar ook aan klantinformatie, prijzen, gehanteerde marges en marketingstrategie. Om zich ervan te verzekeren dat deze...
09 april 2017 - Arbeidsrecht nieuws
Over concurrentiebedingen wordt met regelmaat geprocedeerd. Vaak gaat het dan om de (on)redelijkheid en de omvang van het concurrentiebeding en om de vraag of het concurrentiebeding wel rechtsgeldig is overeengekomen.Op zich is de wet over de formele eisen duidelijk: een...
02 januari 2017 - Arbeidsrecht nieuws
Er is al veel onderzoek gedaan en geschreven over dieren op de werkplek. Meerdere onderzoeken hebben uitgewezen dat dieren op de werkplek therapeutisch kunnen werken. Dieren op de werkvloer verminderen stress en verhogen de productiviteit. Onlangs nog was er veel...
24 november 2016 - Arbeidsrecht nieuws
In lagere rechtspraak en literatuur was de laatste jaren discussie over de reikwijdte van de wettelijke definitie van de uitzendovereenkomst. Vallen daaronder alleen traditionele uitzendovereenkomsten, waarbij een uitzendbureau bemiddelt tussen werkzoekenden en...
24 oktober 2016 - Arbeidsrecht nieuws
In het geval een werknemer ziek (arbeidsongeschikt) wordt, is de werkgever verplicht om twee jaar lang tenminste 70% van het loon door te betalen. In die twee jaar hebben de werkgever en de werknemer de plicht om alles in het werk te stellen om tot werkhervatting...
26 september 2016 - Arbeidsrecht nieuws
In een recent gepubliceerde uitspraak van de rechtbank Noord-Nederland wordt antwoord gegeven op de vraag voor wiens risico (werkgever of werknemer) het komt als een pluimveebedrijf in verband met het uitbreken van de vogelgriep genoodzaakt is haar deuren tijdelijk te...
29 augustus 2016 - Arbeidsrecht nieuws
De scholingsverplichtingSinds 1 juli 2015 is in artikel 7:611a van het Burgerlijk Wetboek de scholingsverplichting opgenomen: de werkgever dient zijn werknemers in staat te stellen scholing te volgen die noodzakelijk is voor de uitoefening van de functie en, voorzover dat...
20 juli 2016 - Arbeidsrecht nieuws
Het gerechtshof in Den Bosch heeft zich in een recent arrest uitgelaten over de vraag of van de huidige bepaling betreffende het concurrentiebeding, dat in beginsel een concurrentiebeding verbiedt bij een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd, enige reflexwerking...
31 mei 2016 - Arbeidsrecht nieuws
Het relatiebeding is inmiddels een ingeburgerd begrip, Het is een bijzondere vorm van het concurrentiebeding, die erop neer komt dat het een werknemer wordt verboden om na de arbeidsovereenkomst werkzaam te zijn voor bepaalde relaties van de werkgever.Op zich is een...
17 maart 2016 - Arbeidsrecht nieuws
Het ontslag op staande voet is de meest verstrekkende maatregel die een werkgever kan nemen. Een rechtsgeldig gegeven ontslag op staande voet betekent voor de werknemer dat hij per direct een baan meer heeft, geen aanspraak heeft op een WW-uitkering en schadeplichtig...
19 januari 2016 - Arbeidsrecht nieuws
Eind vorig jaar heeft de Hoge Raad zich in een arrest  uitgelaten over de vraag of een werknemer een overeengekomen relatiebeding heeft geschonden door via LinkedIn aan zijn connecties een bericht te sturen met als onderwerp "nieuwe job".De volgende feiten en...
24 december 2015 - Arbeidsrecht nieuws
De meeste ondernemers zijn wel op de hoogte van de Wet arbeid vreemdelingen (de Wav). Onder deze wet is het verboden om  vreemdelingen zonder tewerkstellingsvergunning arbeid te laten verrichten. De wet is met name bekend vanwege de forse boete die staat op overtreding: €...
04 november 2015 - Arbeidsrecht nieuws
Na de kantonrechter en het Gerechtshof in Den Haag, heeft ook de hoge raad geoordeeld dat de Staat vakantiedagen moet vergoeden die arbeidsongeschikte werknemers zijn misgelopen doordat de Nederlandse wet voor 1 januari 2012 niet was aangepast aan de Europese...
14 september 2015 - Arbeidsrecht nieuws
Sinds 1 januari 2015 is het niet meer zonder meer toegestaan om een concurrentiebeding op te nemen in een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd. Dit mag alleen als in de arbeidsovereenkomst schriftelijk wordt gemotiveerd dat het concurrentiebeding noodzakelijk is vanwege...
15 juli 2015 - Arbeidsrecht nieuws
Het stakingsrecht van werknemers is een krachtig middel als onderhandelingen met de werkgever niet tot het gewenste resultaat (dreigen) te leiden. Het is ook een zwaar middel, nu stakingen de bedrijfsvoering stil kunnen leggen. Daaruit kan ernstige schade voor de...
21 mei 2015 - Arbeidsrecht nieuws
Het arbeidsrecht kent vele bepalingen die bescherming bieden aan werknemers.Ook de wettelijke bepaling omtrent opzegging van de arbeidsovereenkomst is er zo één. Het uitgangspunt van artikel 7:672 BW is dat de werknemer altijd, ongeacht de duur van de arbeidsovereenkomst,...
02 april 2015 - Arbeidsrecht nieuws
InleidingHet gebeurt met regelmaat dat een partij in bewijsnood verkeert omdat een bepaald bewijsstuk door een andere partij wordt achtergehouden. Het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering (Rv) bevat voor die situatie sinds 2002 een bepaling,  artikel 843a. Deze...
09 maart 2015 - Arbeidsrecht nieuws
De wettelijke verhogingWaar in het algemeen al geldt dat het vervelend is als te laat wordt betaald, geldt dat temeer voor de betaling van het loon van werknemers. Veel mensen zullen immers problemen krijgen met het betalen van de maandelijkse lasten als de werkgever het...
23 januari 2015 - Arbeidsrecht nieuws
De ketenregelingIn mijn bijdrage van 4 september 2013 behandelde ik een uitspraak van het Hof Den Bosch over de ketenregeling. Die ketenregeling komt er kort gezegd op neer dat tussen een werkgever en een werknemer in drie jaar niet meer dan drie arbeidsovereenkomsten...
11 december 2014 - Arbeidsrecht nieuws
Per 1 januari 2015 treden de eerste maatregelen uit de Wet werk en zekerheid (de Wwz) in werking. Deze maatregelen beogen de positie van de zogenaamde flexwerker te beschermen. Per 1 juli 2015 wijzigen het ontslagrecht en de ketenregeling.Het is voor iedere werkgever...
22 oktober 2014 - Arbeidsrecht nieuws
Op 14 oktober jl. heeft de Tweede Kamer ingestemd met het wetsvoorstel Modernisering regelingen voor verlof en arbeidstijden. Het doel van dit wetsvoorstel is het vergemakkelijken van de combinatie zorg en werk. Het wetsvoorstel creëert geen nieuwe wet, maar bevat...
23 september 2014 - Arbeidsrecht nieuws
Een concurrentiebeding is een sterk wapen voor werkgevers die willen voorkomen dat zij worden beconcurreerd door voormalig werknemers. Tegelijkertijd kan het een forse belemmering zijn voor werknemers om elders aan de slag te gaan of om voor zich zelf te beginnen.In de...
01 augustus 2014 - Arbeidsrecht nieuws
In een recente uitspraak heeft de Hoge Raad zich uitgelaten over de vraag of een werkgever schade aan een leaseauto, die niet door een verzekering is gedekt, kan verhalen op de onzorgvuldig handelende werknemer.FeitenHet ging om de volgende casus. De werkgever heeft aan...
17 juli 2014 - Arbeidsrecht nieuws
Tijdens ziekte van de werknemer hebben de werkgever en de werknemer de plicht om tot re-integratie in het werkproces te komen. Als de werknemer zich daaraan niet houdt, dan staat daarop een sanctie: zijn loonaanspraak komt te vervallen.Vaak is de werknemer in staat om...
10 juni 2014 - Arbeidsrecht nieuws
In een arrest van 11 mei 2012 heeft de Hoge Raad bepaald dat ook wanneer er sprake is van een doorstart in een faillissement, er sprake kan zijn van opvolgend werkgeverschap. Daarvan is sprake wanneer de doorstart geschiedt door een partij die al betrokken was bij het...
24 april 2014 - Arbeidsrecht nieuws
In onzekere tijden bieden flexibele contracten rust. Het is dan ook niet verwonderlijk dat de payrollconstructie in de afgelopen jaren een grote vlucht heeft genomen. Er zijn meerdere vormen van payrolling, maar de meest gebruikte is die waarbij de ene partij, de...
04 maart 2014 - Arbeidsrecht nieuws
Veel uitzendondernemingen, detacheringbureaus of andere ondernemingen die zich bezig houden met arbeidsbemiddeling nemen in de bemiddelingsovereenkomst of hun algemene voorwaarden een boetebeding op dat ziet op het rechtstreeks in dienst nemen door de inlener van...
14 februari 2014 - Arbeidsrecht nieuws
Het zal bij vrijwel iedereen bekend zijn dat werkgevers verplicht zijn om tijdens de eerste twee jaar van ziekte het loon door te betalen. Op zowel de werkgever als de werknemer rust tijdens ziekte de plicht om tot re-integratie in het arbeidsproces te komen. Werkt de...
27 januari 2014 - Arbeidsrecht nieuws
De zogenoemde Ragetlie-regel, die is neergelegd in artikel 7:667 lid 4 BW, bepaalt in welke gevallen een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd niet vanzelf eindigt, maar net als een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd moet worden opgezegd.Het moet gaan om een...
23 december 2013 - Arbeidsrecht nieuws
In het Sociaal Akkoord van april 2013 is een groot aantal wijzigingen van het arbeids- en ontslagrecht opgenomen. Een deel van deze wijzigingen is alweer van tafel, maar er zijn ook wijzigingen die versneld worden ingevoerd. Hieronder volgt een kort overzicht van de...
23 december 2013 - Arbeidsrecht nieuws
Tot voor kort bepaalden rechtsbijstandsverzekeraars zelf op welke wijze een verzekerde werd bijgestaan. Dat gebeurde in de meeste gevallen door eigen medewerkers die geen advocaat zijn. Veel verzekeraars bepaalden in de polisvoorwaarden dat een externe advocaat alleen...
11 november 2013 - Arbeidsrecht nieuws
In Nederland kennen we een zogenaamd duaal ontslagstelsel: de werkgever die een arbeidsovereenkomst wil beëindigen, kan het UWV vragen om een ontslagvergunning of de Kantonrechter om een ontbindingsbeschikking.De ontbindingsprocedure heeft voor de werknemer als...
04 september 2013 - Arbeidsrecht nieuws
De meeste werkgevers en werknemers kennen de ketenregeling wel. Volgens deze regeling kunnen werkgever en werknemer een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd maximaal twee keer voortzetten, zonder dat voor de beëindiging opzegging nodig is. Een vierde of latere...
24 juli 2013 - Arbeidsrecht nieuws
Steeds meer mensen kiezen voor een cosmetische ingreep die medisch niet per se noodzakelijk is.In de regel betekent het ondergaan van een ingreep dat degene die de ingreep ondergaat niet beschikbaar is om te werken op de dag van de ingreep en enkele dagen daarna.De vraag...
12 juni 2013 - Arbeidsrecht nieuws
Het is eigen aan een sollicitatiegesprek dat de sollicitant zich van zijn beste kant laat zien. Om de begeerde baan te krijgen, zal hij zichzelf immers moeten verkopen. Het benadrukken of zelfs overdrijven van zijn goede kwaliteiten en het onbesproken laten of afzwakken...
29 mei 2013 - Arbeidsrecht nieuws
Artikel 7:628a BW geeft een werknemer in twee gevallen recht op loon voor de duur van drie uur, ongeacht of hij deze drie uur heeft gewerkt (het zogenoemde garantieloon). Het eerste geval betreft de situatie dat er een arbeidsomvang van minder dan 15 uur per week is...
06 mei 2013 - Arbeidsrecht nieuws
Volgens het UWV komt het met enige regelmaat voor dat werkgevers ontslagaanvragen indienen voor werknemers wegens uitbesteding van werk aan zelfstandigen (zzp'ers). Ook komt het met enige regelmaat voor dat werkgevers ontslagaanvragen indienen voor vaste werknemers wegens...
24 april 2013 - Arbeidsrecht nieuws
Artikel 7:663 BW bepaalt dat door de overgang van een onderneming de rechten en verplichtingen die op dat moment voor de werkgever in die onderneming voortvloeien uit een arbeidsovereenkomst overgaan op de verkrijgende onderneming. De Hoge Raad heeft onlangs, in een...
08 maart 2013 - Arbeidsrecht nieuws
Als een arbeidsovereenkomst door de werkgever wordt opgezegd na verkregen toestemming van het UWV kan de werknemer zich daarbij neerleggen. De werknemer kan er echter ook voor kiezen tegen de werkgever een procedure uit hoofde van kennelijk onredelijk ontslag op te...
25 januari 2013 - Arbeidsrecht nieuws
De grote onzekerheid die het aangaan van een arbeidsovereenkomst meebrengt, wordt in de praktijk vaak beperkt door middel van het overeenkomen van een proeftijd. Tijdens de proeftijd kan de werknemer bezien of de aangeboden functie brengt wat hij ervan verwacht had. De...
18 januari 2013 - Arbeidsrecht nieuws
Er is de laatste jaren veel te doen over de bezoldiging van topfunctionarissen in de (semi)overheid. De wetgever heeft op dit punt niet stil gezeten hetgeen uiteindelijk heeft geleid tot de 'wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector' die...
31 oktober 2012 - Arbeidsrecht nieuws
Onder de naam ' Bruggen slaan' presenteerden Mark Rutte en Diederik Samson op maandag 29 oktober jl. het regeerakkoord VVD-PvdA. In het hoofdstuk arbeidsmarkt is een ingrijpende herziening van het ontslagrecht te vinden.Die hervorming is volgens de regeringspartners nodig...
01 oktober 2012 - Arbeidsrecht nieuws
In een recent arrest heeft het hof Den Bosch geoordeeld dat de Nederlandse rechter bevoegd is van het geschil tussen een Nederlandse werknemer en een Belgische werkgever kennis te nemen.De vraag of de Nederlandse rechter bevoegdheid toekomt, dient te worden beantwoord aan...
24 september 2012 - Arbeidsrecht nieuws
Het ontslag op staande voet is de meest vergaande maatregel die een werkgever kan nemen en is alleen mogelijk als sprake is van een zogenaamde dringende reden.Omdat de op staande voet ontslagen werknemer geen aanspraak heeft op een WW-uitkering, is de kans groot dat deze...
02 augustus 2012 - Arbeidsrecht nieuws
Een statutair bestuurder van een besloten vennootschap of een naamloze vennootschap geldt in veel opzichten als een gewone werknemer. Voor wat betreft de benoeming en het ontslag van de statutair directeur, gelden echter belangrijke afwijkingen.De benoeming en het ontslag...
13 juli 2012 - Arbeidsrecht nieuws
Een werknemer kan op grond van dringende redenen op staande voet worden ontslagen. Volgens artikel 7:678 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek kunnen dringende redenen onder andere aanwezig worden geacht wanneer de werknemer zich schuldig maakt aan diefstal, waardoor hij het...
25 juni 2012 - Arbeidsrecht nieuws
Sociale Media spelen een steeds grotere rol in het dagelijks leven. Twitter en facebook worden door werknemers nog wel eens gebruikt als uitlaatklep voor klachten over hun werkgever of collega's.Eén op de drie werkgevers controleert wat het personeel op sociale...
14 juni 2012 - Arbeidsrecht nieuws
Een werknemer die het niet eens is met zijn ontslag, kan dat vernietigen. Als de werkgever voet bij stuk houdt, zal uiteindelijk de rechter zich moeten uitlaten over de rechtsgeldigheid van het ontslag. Als de vernietiging van het ontslag door de werknemer uiteindelijk...
07 juni 2012 - Arbeidsrecht nieuws
De kantonrechter Zwolle heeft in een uitspraak van 16 februari 2012 bepaald dat van belemmeren of vertraging van het genezingsproces sprake kan zijn indien de arbeidsongeschikte werknemer mediation weigert.FeitenDe feiten in de zaak waren als volgt. De werknemer was bij...
18 mei 2012 - Arbeidsrecht nieuws
Het arbeidsrecht is doorspekt van bepalingen waarvan niet of alleen bij CAO mag worden afgeweken. Een voorbeeld daarvan is de wettelijke bepaling omtrent de in acht te nemen opzegtermijn bij de opzegging van een arbeidsovereenkomst. Voor de opzeggende werknemer geldt...
18 april 2012 - Arbeidsrecht nieuws
De Hoge Raad heeft zich op 23 maart 2012 uitgelaten over de werkgeversaansprakelijkheid bij inschakeling van personen buiten dienstbetrekking.Bij de invoering van de Wet Flexibiliteit en Zekerheid in 1999 is in de wet opgenomen dat de werkgeversaansprakelijkheid ook...
25 maart 2012 - Arbeidsrecht nieuws
Werkgeversaansprakelijkheid in vogelvluchtOp grond van artikel 7:658 van het Burgerlijk Wetboek is de werkgever gehouden om te zorgen voor een veilige werkplek voor haar werknemers. Schiet de werkgever in die zorgplicht tekort, dan is zij verplicht om de schade te...
09 februari 2012 - Arbeidsrecht nieuws
De werknemer die wegens ziekte arbeidsongeschikt is, heeft wettelijk gedurende twee jaar recht op doorbetaling van 70% van het loon voor zover dat niet meer bedraagt dan het maximum dagloon. De wet gaat daarbij van de twee mogelijkheden: de werknemer is ziek of is niet...
02 januari 2012 - Arbeidsrecht nieuws
Op 1 januari 2012 is de nieuwe vakantiewetgeving van kracht gegaan. De twee grootste veranderingen zijn: het opbouwen van vakantierechten tijdens ziekte en de vervaltermijn van vakantiedagen.Het onderscheid tussen bovenwettelijke en wettelijke vakantiedagen speelt een...
02 januari 2012 - Arbeidsrecht nieuws
In het Burgerlijk Wetboek ie bepaald is bepaald dat een concurrentiebeding slechts geldig is indien de werkgever dit schriftelijk is overeengekomen met een meerderjarige werknemer. Over de eerste eis, het zogenaamde schriftelijkheidsvereiste, heeft De Hoge Raad in 2008...
Wij gebruiken cookies om de ervaring op onze website te verbeteren, statistieken bij te houden en je toegang te geven tot onze social media.
Door gebruik te maken van deze website of door op akkoord te drukken, ga je akkoord met ons cookiebeleid. Je kan cookies ook niet accepteren.